Jalkahoitaja käy hemmottelemassa Kotipirtin asukkaita

Ko­ti­pir­tin asuk­kai­den elä­mään kuu­luu ar­jen li­säk­si myös ri­paus hem­mot­te­lua, mi­kä­li he niin ha­lua­vat. Asuk­kaat saa­vat oman tah­ton­sa mu­kaan ti­la­ta it­sel­leen jal­ka­hoi­ta­jan, jo­ka hem­mot­te­lee hei­dän jal­kan­sa peh­meik­si. Jal­ka­hoi­ta­jan käyn­ti on muu­ten­kin…

Jut­tuun

Kuva 3. Elämää Koivurannassa.

Paulan tarina

Koi­vu­ran­nan Pau­la on ai­na hy­väl­lä tuu­lel­la. Her­syä­vän nau­run kuu­lee jo kau­kaa, kun Pau­la rul­lai­lee pai­kal­le. ”Kyl­lä mi­nun ai­ka ku­luu hy­vin tääl­lä – vie­tän pal­jon ai­kaa yh­tei­ses­sä ruo­kai­lu­huo­nees­sa se­kä teen pyö­rä­tuo­lil­la…

Jut­tuun

Tiinan tarina

Olen Tii­na Vier­ta­mo, 22-vuo­­tias nai­nen, jon­ka juu­ret ovat Kars­tu­las­sa. Ly­hyt elä­män­tai­pa­lee­ni on kul­jet­ta­nut mi­nua Kaus­ti­sen musiik­ki­lu­kion kaut­ta opis­ke­le­maan Jy­väs­ky­län yli­opis­toon äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­jak­si. Opet­ta­jan tit­te­li ker­too teil­le var­maan enem­män…

Jut­tuun

Laurin arkea

Lau­ri in­nos­tui ker­to­maan omas­ta ar­jes­taan Koi­vu­ran­nas­sa. ”Mi­nä nousen ylös, puen pääl­le ja sit­ten käyn tuol­la ruo­ka­sa­lis­sa kah­vil­la ja syö­mäs­sä”, Lau­ri ku­vai­lee. Al­ku­jaan hän lait­toi omas­sa asun­nos­saan ruo­kan­sa, mut­ta ny­ky­ään hän…

Jut­tuun

Irman tarina

Yk­si Kar­pa­lo­ko­tien pit­kä­ai­kai­sim­mis­ta asuk­kais­ta on ai­na yh­tä hy­vän­tuu­li­nen Ir­ma. Hän on asu­nut sa­mas­sa huo­nees­sa Kar­pa­lo­ko­deil­la useam­man kym­men­tä vuot­ta, ja hän on viih­ty­nyt siel­lä oi­kein hy­vin. Ir­ma viet­tää täl­lä het­kel­lä elä­ke­päi­viä,…

Jut­tuun

Avustaja tuo iloa arkeen

Hy­my on her­käs­sä, kun avus­ta­ja Tai­na on vii­koit­tai­sel­la käyn­nil­lään Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kaan Tii­nan luo­na. 52-vuo­­tias Tii­na on erit­täin iloi­nen sii­tä, et­tä hä­nel­lä käy jo­ka viik­ko noin kah­den tun­nin ajan hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja.…

Jut­tuun