Mira Taavitsainen on vastaavana ohjaajana Koivurannan palvelutalossa.

Miran tarina

Ni­me­ni on Mi­ra Taa­vit­sai­nen ja olen syn­ty­pe­räl­tä­ni Itä-Suo­­mes­­ta Sii­lin­jär­ven ni­mi­ses­tä kun­nas­ta. Kars­tu­laan muu­tin vuon­na 2012, jol­loin aloi­tin työt Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiöl­lä. Kars­tu­laan muu­tin Ka­jaa­nis­ta, jos­sa val­mis­tuin ter­­vey­­den-/sai­­raan­­hoi­­ta­­jak­­si (AMK). Ai­kai­sem­pa­na kou­lu­tuk­se­na mi­nul­la…

Jut­tuun

Jenni Antinaho työskentelee Kotipirtissä ja Maijalassa vastaavana ohjaajana.

Jennin tarina

Olen Jen­ni An­ti­na­ho ja olen ko­toi­sin tääl­tä Kars­tu­las­ta. Asuin yli kym­me­nen vuot­ta Jy­väs­ky­läs­sä ja Tik­ka­kos­kel­la, mut­ta muu­tim­me per­heen kans­sa ta­kai­sin maa­seu­dul­le Kars­tu­laan vuon­na 2011. Ai­kai­sem­paa työ­ko­ke­mus­ta mi­nul­la on muun muas­sa…

Jut­tuun

Blogi - Säätiön 20-vuotisjuhlapuhe

Säätiön 20-vuotisjuhlapuhe

Muo­kat­tu Syl­vi Pen­na­sen juh­la­pu­hees­ta 6.10.2013   Hy­vät juh­la­vie­raat! Meil­lä on iloi­nen ja hyö­dyl­li­nen juh­lan ai­he. Juh­lim­me eri­tyis­ryh­mien asu­mis­pal­ve­lu­jen ke­hit­ty­mis­tä Kars­tu­las­sa 20 vuo­den ai­ka­na. Käy­tän het­ken ai­kaa sii­hen, et­tä muis­tel­laan, mi­tä…

Jut­tuun

Airi Hokkanen on Karstulan hyvinvointipalvelusäätiön toiminnanjohtajana.

Airin tarina

Hei, olen Ai­ri Hok­ka­nen ja syn­ty­jä­ni Pyl­kön­mäel­tä, jo­ten kau­ak­si en ole ko­toa pääs­syt. Työs­ken­te­len sää­tiöl­lä toi­min­nan­joh­ta­ja­na, eli vas­taan sää­tiön toi­min­nan ko­ko­nai­suu­des­ta ja toi­min hal­li­tuk­sen sih­tee­ri­nä. Työ­ni sää­tiöl­lä on mie­len­kiin­tois­ta ja…

Jut­tuun