MAALISKUUN KUULUMISIA JA PÄÄSIÄISEN VIETTOA

Maa­lis­kuus­sa on ko­ris­tel­tu ja as­kar­rel­tu pää­siäis­tä var­ten, lai­tet­tu rai­ruo­hoa kas­va­maan, ul­koil­tu ja lenk­keil­ty. Koi­vu­ran­nas­sa on myös…

Jut­tuun

AVOIMET TYÖPAIKAT / PÄIVITETTY 15.3.

Kar­pa­lo­ko­deil­la on avoi­me­na yh­teen­sä 3 paik­kaa, ha­kuai­ka 31.3.2021 as­ti. Kar­pa­lo­ko­deil­la vä­li­te­tään hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nis­ta ja tar­joam­me viih­tyi­sän…

Jut­tuun

HELMIKUUN KUULUMISIA

Hel­mi­kuus­sa on lei­vot­tu ru­ne­ber­gin­tort­tu­ja ja las­kiais­pul­lia, vie­tet­ty ys­tä­vän­päi­vää her­ku­tel­len Kars­tu­lan Mar­tat ry:n lah­joit­ta­mil­la lei­von­nai­sil­la se­kä lä­he­tet­ty…

Jut­tuun

TAMMIKUUN KUULUMISIA

Vuo­si on al­ka­nut yk­si­köis­sä rat­toi­sas­ti. Mai­­ja­­la-Ko­­ti­­pir­­tis­­sä on lei­vot­tu jou­lun jäl­keen taas kor­va­puus­te­ja, kuun­nel­tu musiik­kia ja To­pe­liuk­sen…

Jut­tuun

JOULUKUUN KUULUMISIA

Mai­­ja­­la-Ko­­ti­­pir­­tis­­sä se­kä Koi­vu­ran­nas­sa jär­jes­tet­tiin pik­ku­jou­lut asuk­kail­le yh­des­sä Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n kans­sa. Jou­lu­kuus­sa vie­tet­tiin myös it­se­näi­syys­päi­vää…

Jut­tuun

HYVÄN JOULUN TOIVOTUS JA TIETOA HENKILÖSTÖMUUTOKSISTA 1.1.2021 ALKAEN

Mai­­ja­­la-Ko­­ti­­pir­­tin pal­ve­lu­vas­taa­va Reet­ta Ru­ta­nen siir­tyy toi­sen työ­nan­ta­jan teh­tä­viin 1.1.2021 al­kaen. Ree­tan seu­raa­ja­na jat­kaa teh­tä­väs­sä jo ai­em­min­kin…

Jut­tuun