Säätiön 30-vuotisjuhla

Tors­tai­na 14.9. vie­tet­tiin Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön 30-vuo­­tis­­juh­­laa Wan­hois­sa Weh­keis­sä. Pai­kal­la oli noin 100 vie­ras­ta; Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­ta, omaisia… 

Jut­tuun

ELOKUUN KUULUMISIA

Asuk­kail­la on ar­ki al­ka­nut ja työ­päi­vät ovat jat­ku­neet toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa. Myös syk­syn tu­loon on val­mis­tau­dut­tu. Koi­vu­ran­nas­sa on… 

Jut­tuun

HEINÄKUUN KUULUMISIA

Hei­nä­kuus­sa myös asuk­kaat ovat viet­tä­neet ke­sä­lo­mia toi­min­ta­kes­kuk­sen ol­les­sa kiin­ni, osa on käy­nyt su­ku­lais­ten luo­na ky­läi­le­mäs­sä ja… 

Jut­tuun

KESÄKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on nau­tit­tu ke­sä­päi­vis­tä ul­koil­len ja jää­te­löä syö­den, teh­ty voi­kuk­ka­sep­pe­lei­tä ja lai­tet­tu ke­sä­kuk­kia. Ke­sä­kuus­sa teh­tiin myös… 

Jut­tuun

TOUKOKUUN KUULUMISIA

Tou­ko­kuu käyn­nis­tyi vap­pu­juh­lil­la, li­säk­si on vie­tet­ty asuk­kai­den syn­ty­mä­päi­viä se­kä äi­tien­päi­vää. Osa asuk­kais­ta osal­lis­tui kä­ve­ly­ta­pah­tu­maan ja matkaa… 

Jut­tuun

HUHTIKUUN KUULUMISIA

Yk­si­köis­sä on vie­tet­ty pää­siäis­tä, syö­ty mäm­miä ja suklaa­mu­nia. Pit­kä­per­jan­tai­na jär­jes­tet­tiin seu­ra­kun­nan eh­tool­lis­har­taus. Ko­ti­pir­tin asuk­kaat ovat maalanneet… 

Jut­tuun