SYYSKUUN KUULUMISIA

Mai­­ja­­la-Ko­­ti­­pir­­tin pi­ha­pii­ris­sä jär­jes­tet­tiin syys­kuun al­ku­puo­lel­la il­ta­mat, jois­sa oli tar­jol­la hy­vää ruo­kaa ja elä­vää musiik­kia. Li­säk­si asuk­kaat…

Jut­tuun

ELOKUUN KUULUMISIA

Elo­kuus­sa on yhä riit­tä­nyt au­rin­koi­sia päi­viä ja Kar­pa­lo­ko­deil­la on edel­leen vie­tet­ty ai­kaa ul­ko­na lop­pu­ke­säs­tä naut­tien. Sa­mal­la…

Jut­tuun

HEINÄKUUN KUULUMISIA

Hei­nä­kuus­sa on pääs­ty naut­ti­maan uk­ko­sen ja rank­ka­sa­tei­den li­säk­si myös au­rin­gon pais­tees­ta. Ai­kaa on­kin vie­tet­ty pal­jon ul­ko­na.…

Jut­tuun

KESÄKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on nau­tit­tu au­rin­koi­ses­ta ke­säs­tä ja vie­tet­ty pal­jon ai­kaa ul­ko­na. Yk­si­köis­sä on pe­lat­tu ul­ko­pe­le­jä ja ruo­kail­tu…

Jut­tuun

TIEDOTE 26.6. / KORONAVIRUS

Tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le Hal­li­tus ja so­­si­aa­­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (STM) suo­sit­te­lee 24.6.2020, et­tä…

Jut­tuun