HEINÄKUUN KUULUMISIA

Hei­nä­kuus­sa on pääs­ty naut­ti­maan uk­ko­sen ja rank­ka­sa­tei­den li­säk­si myös au­rin­gon pais­tees­ta. Ai­kaa on­kin vie­tet­ty pal­jon ul­ko­na.…

Jut­tuun

KESÄKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on nau­tit­tu au­rin­koi­ses­ta ke­säs­tä ja vie­tet­ty pal­jon ai­kaa ul­ko­na. Yk­si­köis­sä on pe­lat­tu ul­ko­pe­le­jä ja ruo­kail­tu…

Jut­tuun

TIEDOTE 26.6. / KORONAVIRUS

Tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le Hal­li­tus ja so­­si­aa­­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (STM) suo­sit­te­lee 24.6.2020, et­tä…

Jut­tuun