TIEDOTE HENKILÖSTÖMUUTOKSESTA

Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lon pal­ve­lu­vas­taa­va ja Kar­pa­lo­ko­tien ter­vey­den­hoi­ta­ja Mi­ra Taa­vit­sai­nen on siir­ty­mäs­sä toi­siin teh­tä­viin eri työ­nan­ta­jal­le. Mi­ran seu­raa­ja­na…

Jut­tuun

KESÄKUUN KUULUMISIA

Mai­­ja­­la-Ko­­ti­­pir­­tis­­sä on lei­vot­tu ra­par­pe­ri­pii­rak­kaa se­kä is­tu­tet­tu pie­ni kas­vi­maa, jos­sa kas­vaa ruo­ho­si­pu­lia, sa­laat­tia, her­net­tä ja pork­ka­naa. Ke­sä­kuus­sa…

Jut­tuun

TIEDOTE 23.6. / KORONAVIRUS

Päi­vi­tet­ty tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le ko­ro­na­vi­rusai­ka­na Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on vä­hen­ty­nyt, mut­ta tar­tun­to­jen le­viä­mi­nen…

Jut­tuun

TOUKOKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on ul­koil­tu ja nau­tit­tu au­rin­gos­ta, pe­lat­tu pi­ha­pe­le­jä ja is­tu­tet­tu kuk­kia. Koi­vu­ran­nas­sa on myös tans­sit­tu ja…

Jut­tuun

HUHTIKUUN KUULUMISIA

Koi­vu­ran­nas­sa ar­vuu­tel­tiin jäi­den läh­te­mis­tä ja oi­kein ar­van­neet sai­vat or­vo­kit pal­kin­nok­si. Per­jan­tai­na vie­tet­tiin vap­pua muun muas­sa pe­laa­mal­la…

Jut­tuun

KESÄKAMPANJA NUORILLE: Tule meille töihin, me tarjoamme asumisen

KARPALOKOTIEN KESÄKAMPANJA: Al­le 29-vuo­­tias lä­hi­hoi­ta­ja tai so­sio­no­mi — tu­le ke­säk­si töi­hin, me tar­joam­me asu­mi­sen   Tu­le…

Jut­tuun