ELOKUUN KUULUMISIA

Ar­ki on pa­lan­nut Kar­pa­lo­ko­deil­le ja osa asuk­kais­tam­me on jäl­leen aloit­ta­nut työt toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa ja avo­työs­sä. Koi­vu­ran­nas­sa on… 

Jut­tuun

HEINÄKUUN KUULUMISIA

Hei­nä­kuun hel­tei­siä päi­viä on vie­tet­ty Koi­vu­ran­nas­sa muun muas­sa pe­lai­le­mal­la pi­ha­pe­le­jä ja ul­koi­le­mal­la, vä­rit­tä­mäl­lä se­kä mais­te­le­mal­la ja… 

Jut­tuun

TIEDOTE HENKILÖSTÖMUUTOKSESTA

Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lon pal­ve­lu­vas­taa­va ja Kar­pa­lo­ko­tien ter­vey­den­hoi­ta­ja Mi­ra Taa­vit­sai­nen on siir­ty­mäs­sä toi­siin teh­tä­viin eri työ­nan­ta­jal­le. Mi­ran seuraajana… 

Jut­tuun

KESÄKUUN KUULUMISIA

Mai­­ja­­la-Ko­­ti­­pir­­tis­­sä on lei­vot­tu ra­par­pe­ri­pii­rak­kaa se­kä is­tu­tet­tu pie­ni kas­vi­maa, jos­sa kas­vaa ruo­ho­si­pu­lia, sa­laat­tia, her­net­tä ja pork­ka­naa. Kesäkuussa… 

Jut­tuun

TIEDOTE 23.6. / KORONAVIRUS

Päi­vi­tet­ty tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le ko­ro­na­vi­rusai­ka­na  Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on vä­hen­ty­nyt, mut­ta tar­tun­to­jen leviäminen… 

Jut­tuun

TOUKOKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on ul­koil­tu ja nau­tit­tu au­rin­gos­ta, pe­lat­tu pi­ha­pe­le­jä ja is­tu­tet­tu kuk­kia. Koi­vu­ran­nas­sa on myös tans­sit­tu ja… 

Jut­tuun