Maaliskuun kuulumisia

Maa­lis­kuun ar­kea: Ar­ki yk­si­köis­säm­me on jat­ku­nut nor­maa­li­na poik­keus­o­lois­ta huo­li­mat­ta. Olem­me li­sän­neet ul­koi­lua ja oh­jat­tua toi­min­taa yk­si­kön…

Jut­tuun

Tiedote 18.3. / koronavirus

TIEDOTE 18.3.2020 Tie­do­te Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le ko­ro­na­vi­rus (COVID-19) tar­tun­ta­tau­ti­pan­de­mian ai­ka­na Hal­li­tus…

Jut­tuun

Vierailut yksiköissämme kielletty

Vie­rai­lut kai­kis­sa yk­si­köis­säm­me on nyt kiel­let­ty hal­li­tuk­sen lin­jaus­ten mu­kaan. Päi­vi­täm­me tar­kem­pia tie­to­ja si­vuil­lem­me myö­hem­min.

Tiedote koronaviruksen aiheuttamista menettelyistä

Oh­jeis­tus omai­sil­le ja muil­le vie­rai­li­joil­le ko­ro­na­vi­rus (COVID-19) tar­tun­ta­tau­tie­pi­de­mian ai­ka­na Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö seu­raa ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­man COVID-19 -tar­tun­ta­tau­tie­pi­de­mian…

Jut­tuun

Helmikuun kuulumisia

Hel­mi­kuun ta­pah­tu­mia: 1.2. Lau­loim­me ka­rao­kea Ko­­ti­­pirt­­ti-Mai­­ja­­las­­sa. 6.2. Koi­vu­ran­nas­sa oli kin­ke­rit. Mu­ka­na oli Kars­tu­lan seu­ra­kun­nas­ta kirk­ko­her­ra Sep­po…

Jut­tuun

Joulukuun ja tammikuun kuulumisia

Jou­lu­kuun ja tam­mi­kuun ta­pah­tu­mia: 5.12. Omais­ten il­ta Ko­­ti­­pirt­­ti-Mai­­ja­­las­­sa 13.12. Jou­lu­juh­la Kars­tu­lan kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Kir­kos­sa oli…

Jut­tuun