Karpalokodit - Yhteystiedot

Haussa kaksi ohjaajaa/lähihoitajaa

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön Kar­pa­lo­ko­dit tar­jo­aa pal­ve­lua­su­mis­ta ke­hi­tys­vam­mai­sil­le ja vam­mai­sil­le asuk­kail­le kol­mes­sa eri yk­si­kös­sä. Kar­pa­lo­ko­deis­sa ar­vos­te­taan yk­si­löä ja…

Jut­tuun

Tiedote 9.4. / koronavirus

Päi­vi­tet­ty tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le ko­ro­na­vi­rus COVID19 tar­tun­ta­tau­ti­pan­de­mian ai­ka­na Asuk­kai­dem­me tur­val­li­suus on meil­le…

Jut­tuun

Maaliskuun kuulumisia

Maa­lis­kuun ar­kea: Ar­ki yk­si­köis­säm­me on jat­ku­nut nor­maa­li­na poik­keus­o­lois­ta huo­li­mat­ta. Olem­me li­sän­neet ul­koi­lua ja oh­jat­tua toi­min­taa yk­si­kön…

Jut­tuun

Tiedote 18.3. / koronavirus

TIEDOTE 18.3.2020 Tie­do­te Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le ko­ro­na­vi­rus (COVID-19) tar­tun­ta­tau­ti­pan­de­mian ai­ka­na Hal­li­tus…

Jut­tuun

Vierailut yksiköissämme kielletty

Vie­rai­lut kai­kis­sa yk­si­köis­säm­me on nyt kiel­let­ty hal­li­tuk­sen lin­jaus­ten mu­kaan. Päi­vi­täm­me tar­kem­pia tie­to­ja si­vuil­lem­me myö­hem­min.

Tiedote koronaviruksen aiheuttamista menettelyistä

Oh­jeis­tus omai­sil­le ja muil­le vie­rai­li­joil­le ko­ro­na­vi­rus (COVID-19) tar­tun­ta­tau­tie­pi­de­mian ai­ka­na Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö seu­raa ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­man COVID-19 -tar­tun­ta­tau­tie­pi­de­mian…

Jut­tuun