MAALISKUUN KUULUMISIA

Maa­lis­kuus­sa on ul­koil­tu pal­jon ja juo­tu jo päi­vä­kah­vit­kin ul­ko­na au­rin­gon pais­tees­sa. Yk­si­köis­sä on myös lei­vot­tu ja… 

Jut­tuun

AVOIMET TYÖPAIKAT

Kar­pa­lo­ko­deil­la on avoi­me­na yh­teen­sä 3 paik­kaa, ha­kuai­ka 15.4.2022 as­ti. Kar­pa­lo­ko­deil­la vä­li­te­tään hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nis­ta ja tar­joam­me viihtyisän… 

Jut­tuun

HELMIKUUN KUULUMISIA

Hel­mi­kuus­sa on vie­tet­ty usei­ta juh­­la- ja merk­ki­päi­viä. Ys­tä­vän­päi­vä­nä as­kar­rel­tiin kort­te­ja ja pe­lat­tiin muun muas­sa ys­tä­vän­päi­vä­bin­goa, Kalevalan… 

Jut­tuun

Maijalan ryhmäkoti ja Kehitysvammakoti Kotipirtti yhdistyvät yhdeksi yksiköksi

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö / Kar­pa­lo­ko­dit on ha­ke­nut Län­­si- ja Si­­sä-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta kol­me li­sä­paik­kaa Ke­hi­tys­vam­ma­ko­ti Ko­ti­pirt­tiin. Tar­koi­tuk­se­na on… 

Jut­tuun

TAMMIKUUN KUULUMISIA

Vuo­si on vaih­tu­nut ja Kar­pa­lo­ko­deil­la men­nään koh­ti ke­vät­tä. Lop­piai­sen vie­ton jäl­keen on pa­lat­tu ar­keen ja osa… 

Jut­tuun

VIERAILUJA EI TOISTAISEKSI SUOSITELLA KOIVURANNAN PALVELUTALOLLE

Saa­ri­kan tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri ei enää ase­ta asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köi­tä vie­rai­lu­kiel­toon. Yk­si­kös­sä il­men­nei­den ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen vuok­si vie­rai­lu­ja suo­si­tel­laan kui­ten­kin edel­leen vahvasti… 

Jut­tuun