MARRASKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on aloi­tel­tu jou­lu­val­mis­te­lu­ja jo mar­ras­kuus­sa. Mai­­ja­­la-Ko­­ti­­pir­­tis­­sä on val­mis­tet­tu laa­ti­koi­ta ja jou­lu­lei­von­nai­sia. Jou­lu­pu­kil­le­kin on jo en­sim­mäi­set…

Jut­tuun

TIEDOTE 20.11. / KORONAVIRUS

Päi­vi­tet­ty tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le ko­ro­na­vi­rus COVID-19 tar­tun­ta­tau­ti­pan­de­mian ai­ka­na Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen le­viä­mi­nen ris­ki­ryh­mien asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä…

Jut­tuun

LOKAKUUN KUULUMISIA

Vii­kon­lop­pu­na juh­lit­tiin hal­lowee­nia ja vie­tet­tiin py­häin­päi­vää. Osa asuk­kais­ta vei kynt­ti­löi­tä hau­doil­le ja yh­des­sä her­ku­tel­tiin hy­väl­lä ruo­al­la…

Jut­tuun

SYYSKUUN KUULUMISIA

Mai­­ja­­la-Ko­­ti­­pir­­tin pi­ha­pii­ris­sä jär­jes­tet­tiin syys­kuun al­ku­puo­lel­la il­ta­mat, jois­sa oli tar­jol­la hy­vää ruo­kaa ja elä­vää musiik­kia. Li­säk­si asuk­kaat…

Jut­tuun

ELOKUUN KUULUMISIA

Elo­kuus­sa on yhä riit­tä­nyt au­rin­koi­sia päi­viä ja Kar­pa­lo­ko­deil­la on edel­leen vie­tet­ty ai­kaa ul­ko­na lop­pu­ke­säs­tä naut­tien. Sa­mal­la…

Jut­tuun

HEINÄKUUN KUULUMISIA

Hei­nä­kuus­sa on pääs­ty naut­ti­maan uk­ko­sen ja rank­ka­sa­tei­den li­säk­si myös au­rin­gon pais­tees­ta. Ai­kaa on­kin vie­tet­ty pal­jon ul­ko­na.…

Jut­tuun