Palvelukodit

Palvelukodeis­samme kuu­lut välit­tävään yhteisöön, mut­ta saat silti olla oma itsesi.

Lisää palvelusta

Vuokra-asunnot

Meille jokainen asukas on tärkeä — sik­si kuun­telem­mekin hei­dän toiveitaan ja ajatuk­si­aan huolel­la.

Lisää palvelusta

Tarinat

Meil­lä on sin­ulle ker­rot­tavaa. Istu alas ja kuun­tele tai lue.

Lisää tarinoita

Yhteystiedot

Halu­amme kuul­la, mitä san­ot­tavaa sin­ul­la on meille.

Kaikki yhteystiedot

Säätiö

Tämän kaiken takana on säätiö, jon­ka välit­tämi­nen näkyy kaikessa toimin­nas­samme.

Säätiön sivuille

Välittämisen kulttuuria.

Karpalokodit on Karstu­lan Hyv­in­voin­tipalvelusäätiön aputoi­min­i­mi vam­mais­ten palvelu­a­sumiselle. Konkreet­tiset Karpalokodit — eli kolme kehi­tys­vam­mais­ten asum­is­palveluyk­sikköä — sijait­se­vat Karstu­las­sa, Kes­ki-Suomen järvi- ja met­sä­maisemien läheisyy­dessä.

Karpalokodeis­sa arvoste­taan yksilöä ja yhteisöl­lisyyt­tä. Kukin asukas saa elää oman­näköistä ja itsenäistä elämää, mut­ta jokaises­ta palvelukodista on silti muo­dos­tunut kodi­no­mainen yhteisö. Kun yhteisö on kotoisa, siinä on tilaa tun­teille, hyväksymiselle ja avoimelle keskustelulle.

Asukkaiden lisäk­si Karpalokodeis­sa arvoste­taan luon­toa ja Karstu­laa. Karstu­la tar­joaa pienenä paikkakun­tana lyhyet etäisyy­det, tutut kasvot ja yksilöl­lisen kohtaamisen asi­as­sa kuin asi­as­sa. Lisäk­si luon­to on Karstu­las­sa läs­nä: takapi­han järvi-, met­sä- tai niit­ty­maise­mat ovat rikkaut­ta sekä asukkaille että henkilökun­nalle.

Yksi asia Karpalokodeis­sa on yli muiden: välit­tämisen kult­tuuri. Karpalokodeis­sa välitetään henkilökun­nan hyv­in­voin­nista, asukkaiden itsemääräämisoikeud­es­ta ja omaishoita­jien jak­samis­es­ta. Välit­tämi­nen näkyy sekä päätös­ta­sol­la että asukkaiden arjes­sa. Kun hoita­ja kuun­telee ja välit­tää, asukkaan tarpeet tule­vat huomioiduik­si ja hänen on hyvä olla. Kun esimies huomioi työn­tek­i­jöi­den­sä toiveet, työn­tek­i­jät jak­sa­vat parem­min. Välit­tämi­nen tuot­taa satoa, joka kan­nat­telee koko Karpaloko­tien toim­intaa.