Välittämisen kulttuuria

Kar­pa­lo­ko­dit on Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön apu­toi­mi­ni­mi vam­mais­ten pal­ve­lua­su­mi­sel­le. Kon­kreet­ti­set Kar­pa­lo­ko­dit — eli kol­me ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­sik­köä — si­jait­se­vat Kars­tu­las­sa. Kes­ki-Suo­mi tar­jo­aa­kin Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kail­le pa­ras­taan upei­den jär­vi- ja met­sä­mai­se­mien avulla.

Kar­pa­lo­ko­deis­sa ar­vos­te­taan yk­si­löä ja yh­tei­söl­li­syyt­tä. Ku­kin asu­kas saa elää oman­nä­köis­tä ja it­se­näis­tä elä­mää, mut­ta jo­kai­ses­ta pal­ve­lu­ko­dis­ta on sil­ti muo­dos­tu­nut ko­din­omai­nen yh­tei­sö. Kun yh­tei­sö on ko­toi­sa, sii­nä on ti­laa tun­teil­le, hy­väk­sy­mi­sel­le ja avoi­mel­le kes­kus­te­lul­le. Vam­mais­ten pal­ve­lua­su­mi­nen on Kar­pa­lo­ko­deil­la teh­ty tur­val­li­sek­si ja kodinomaiseksi.

Asuk­kai­den li­säk­si Kar­pa­lo­ko­deis­sa ar­vos­te­taan luon­toa ja Kars­tu­laa. Kars­tu­la tar­jo­aa pie­ne­nä paik­ka­kun­ta­na ly­hyet etäi­syy­det, tu­tut kas­vot ja yk­si­löl­li­sen koh­taa­mi­sen asias­sa kuin asias­sa. Li­säk­si luon­to on Kars­tu­las­sa läs­nä: ta­ka­pi­han järvi‑, met­sä- tai niit­ty­mai­se­mat ovat rik­kaut­ta se­kä asuk­kail­le et­tä henkilökunnalle.

Yk­si asia Kar­pa­lo­ko­deis­sa on yli mui­den: vä­lit­tä­mi­sen kult­tuu­ri. Kar­pa­lo­ko­deis­sa vä­li­te­tään hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nis­ta, asuk­kai­den it­se­mää­rää­mi­soi­keu­des­ta ja omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta. Vä­lit­tä­mi­nen nä­kyy se­kä pää­tös­ta­sol­la et­tä asuk­kai­den ar­jes­sa. Kun hoi­ta­ja kuun­te­lee ja vä­lit­tää, asuk­kaan tar­peet tu­le­vat huo­mioi­duik­si ja hä­nen on hy­vä ol­la. Kun esi­mies huo­mioi työn­te­ki­jöi­den­sä toi­veet, työn­te­ki­jät jak­sa­vat pa­rem­min. Vä­lit­tä­mi­nen tuot­taa sa­toa, jo­ka kan­nat­te­lee ko­ko Kar­pa­lo­ko­tien toimintaa.