Hei, ja tervetuloa lukemaan Karpalokotien asiapitoista blogia!

Vane edistää vammaisten oikeuksia

Tä­mä blo­gi­teks­ti poh­jau­tuu Riit­ta Bur­re­lin ko­lum­niin “Työ vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sien pa­ris­sa jat­kuu”. VANE edis­tää vam­mais­ten oi­keuk­sia…

Jut­tuun

Viime vuoden viestinnästä

Vies­tin­tä ja sen ke­hit­tä­mi­nen on ol­lut pit­kään jo pain­opis­tee­näm­me Kar­pa­lo­ko­deil­la, jo­ten olem­me päät­tä­neet teh­dä jo­ka vuo­si vies­tin­tä­ra­por­tin. Ra­por­tis­sa…

Jut­tuun

Kuva 2. Elämää Maijalassa.

Asukastyytyväisyyttä

Kar­pa­lo­ko­tien pal­ve­lu­vas­taa­va Jen­ni suo­rit­ti tä­nä ke­vää­nä lop­puun lä­hie­si­mies­tut­kin­non, ja hän laa­ti opin­to­jen­sa puit­teis­sa Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kail­le ja lä­hei­sil­le asu­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn.…

Jut­tuun

Selkokielinen vaalikeskustelu 4.4.

Yle Aree­nas­sa on näh­tä­vil­lä 4.4. al­kaen sel­ko­kie­li­nen vaa­li­kes­kus­te­lu, jos­sa on mu­ka­na jo­kai­ses­ta edus­kun­ta­puo­lu­ees­ta edus­ta­ja. Vaa­li­kes­kus­te­lun ylei­sös­sä…

Jut­tuun

DIKO-hanke päättymässä

Kar­pa­lo­ko­dit on ol­lut mu­ka­na kol­mi­vuo­ti­ses­sa Jy­väs­ky­län am­mat­ti­kor­kea­kou­lun Työ­hy­vin­voin­tia di­gi­taa­li­suu­den ja ko­kei­lu­kult­tuu­rin kei­noin -hank­kees­sa eli tut­ta­val­li­sim­min DI­­KO-hank­­kees­­sa.…

Jut­tuun

Vammaiskortti apuvälineenä

Ke­sä­kuus­ta 2018 läh­tien Suo­mes­sa on voi­nut ha­kea EU:n Vam­mais­kort­tia.  Mi­kä on Vam­mais­kort­ti? “Vam­mais­kort­ti on va­paa­eh­toi­nen ja…

Jut­tuun