Hei, ja tervetuloa lukemaan Karpalokotien asiapitoista blogia!

OMAISHOITAJIEN VIIKKO

Val­ta­kun­nal­lis­ta omais­hoi­ta­jien viik­koa 22.–27.11.2020 vie­te­tään par­hail­laan. Tee­ma­viik­koa on vie­tet­ty jo vuo­des­ta 2003 ja sil­lä ha­lu­taan nostaa… 

Jut­tuun

Selkokielen päivä

Hy­vää kan­sain­vä­lis­tä sel­ko­kie­len päi­vää! Sel­ko­kie­lel­lä tar­koi­te­taan yleis­kiel­tä hel­pom­paa suo­mea. Sel­ko­kie­les­tä on apua ih­mi­sil­le, joil­le lu­ke­mi­nen tai… 

Jut­tuun

Vane edistää vammaisten oikeuksia

Tä­mä blo­gi­teks­ti poh­jau­tuu Riit­ta Bur­re­lin ko­lum­niin “Työ vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sien pa­ris­sa jat­kuu”. VANE edis­tää vam­mais­ten oikeuksia… 

Jut­tuun

Viime vuoden viestinnästä

Vies­tin­tä ja sen ke­hit­tä­mi­nen on ol­lut pit­kään jo pain­opis­tee­näm­me Kar­pa­lo­ko­deil­la, jo­ten olem­me päät­tä­neet teh­dä jo­ka vuo­si vies­tin­tä­ra­por­tin. Raportissa… 

Jut­tuun

Kuva 2. Elämää Maijalassa.

Asukastyytyväisyyttä

Kar­pa­lo­ko­tien pal­ve­lu­vas­taa­va Jen­ni suo­rit­ti tä­nä ke­vää­nä lop­puun lä­hie­si­mies­tut­kin­non, ja hän laa­ti opin­to­jen­sa puit­teis­sa Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kail­le ja lä­hei­sil­le asukastyytyväisyyskyselyn.… 

Jut­tuun

Selkokielinen vaalikeskustelu 4.4.

Yle Aree­nas­sa on näh­tä­vil­lä 4.4. al­kaen sel­ko­kie­li­nen vaa­li­kes­kus­te­lu, jos­sa on mu­ka­na jo­kai­ses­ta edus­kun­ta­puo­lu­ees­ta edus­ta­ja. Vaa­li­kes­kus­te­lun yleisössä… 

Jut­tuun