Hei, ja tervetuloa lukemaan Karpalokotien asiapitoista blogia!

Presidentinvaalit lähestyvät

Pre­si­den­tin­vaa­lit lä­hes­ty­vät, ja tä­mä saat­taa he­rät­tää mo­nil­le ky­sy­myk­siä sii­tä, mi­ten ta­­sa-ar­­voi­­nen ää­nes­tys to­teu­te­taan maas­sam­me. Vaa­leis­sa voi ää­nes­tää vi­ral­li­sen vaa­li­pai­kan li­säk­si myös lai­­tos- tai ko­ti­ää­nes­tyk­sen tur­vin. Täl­lä taa­taan ta­­sa-ar­­voi­­nen ää­nes­tä­mis­mah­dol­li­suus myös…

Jut­tuun

Karpalokodit Blogi - Toiminta laajenee

Toiminta laajenee

Kars­tu­lan Van­hus­ten­tu­ki ry:n toi­min­ta yh­dis­tet­tiin sää­ti­öön jou­lu­kuus­sa 2008. Toi­men­pi­teel­lä ha­lut­tiin ke­hit­tää kol­man­nen sek­to­rin pal­ve­lun­tar­jon­taa Kars­tu­las­sa. Tä­män yh­dis­ty­mi­sen myö­tä sää­tiöl­le siir­tyi Män­ty­län, Enon­ran­nan ja Enon­rin­teen vuo­kra­ri­vi­ta­lot se­kä Päi­vö­län ja Pel­to­lan pien­ko­dit.…

Jut­tuun

Tervetuloa seuraamaan Karpalokotien blogia

Tervetuloa seuraamaan Karpalokotien blogia

Hei, ja ter­ve­tu­loa lu­ke­maan Kar­pa­lo­ko­tien asia­pi­tois­ta blo­gia! Tääl­tä löy­dät ajan­ta­sais­ta tie­toa sii­tä, mi­tä ta­pah­tuu Kar­pa­lo­ko­deil­la, sää­tiöl­lä ja ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lua­su­mi­sen rin­ta­mal­la. Py­rim­me ja­ka­maan eri­lai­sia asia­si­säl­tö­jä si­nul­le, jot­ta py­syt pe­ril­lä toi­min­nas­tam­me ja…

Jut­tuun