Hei, ja tervetuloa lukemaan Karpalokotien asiapitoista blogia!

DIKO-hanke päättymässä

Kar­pa­lo­ko­dit on ol­lut mu­ka­na kol­mi­vuo­ti­ses­sa Jy­väs­ky­län am­mat­ti­kor­kea­kou­lun Työ­hy­vin­voin­tia di­gi­taa­li­suu­den ja ko­kei­lu­kult­tuu­rin kei­noin ‑hank­kees­sa eli tut­ta­val­li­sim­min DIKO-hankkeessa.… 

Jut­tuun

Vammaiskortti apuvälineenä

Ke­sä­kuus­ta 2018 läh­tien Suo­mes­sa on voi­nut ha­kea EU:n Vam­mais­kort­tia.  Mi­kä on Vam­mais­kort­ti? “Vam­mais­kort­ti on va­paa­eh­toi­nen ja… 

Jut­tuun

Viestintää, viestintää, viestintää

Sil­loin, kun maa­il­ma eli ai­kaa il­man tek­niik­kaa ja so­si­aa­lis­ta me­di­aa, vies­tin­tä hoi­det­tiin pää­asias­sa kas­vok­kain. Naa­pu­ril­le kerrottiin,… 

Jut­tuun

Kela-taksien muutokset

Ke­lan kor­vaa­miin tak­si­mat­koi­hin tu­li muu­tok­sia 1.7. al­kaen Suu­rim­mal­le osal­le Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kais­ta kuu­luu Ke­lan kor­vaa­mat tak­si­mat­kat. Näin… 

Jut­tuun

Miten järjestöjen rooli muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä? Osa 3

Kol­man­nes­sa ja vii­mei­ses­sä Braxin sel­vi­tyk­seen liit­ty­väs­sä blo­gi­teks­tis­sä kä­sit­te­lem­me vii­meis­tä ky­sy­mys­tä: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia yleis­hyö­dyl­li­sil­lä yh­tei­söil­lä on toi­mia kump­pa­ni­na yk­si­tyi­sen tai julkisen… 

Jut­tuun

Miten järjestöjen rooli muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä? Osa 2

Toi­ses­sa blo­gi­teks­tis­sä si­vuam­me Braxin sel­vi­tyk­sen toi­sen koh­dan ky­sy­myk­siä: Mil­lä kri­tee­reil­lä mää­ri­tel­lään sel­lais­ten jär­jes­tö­jen toi­min­ta, joil­la on rajapintoja… 

Jut­tuun