Hei, ja tervetuloa lukemaan Karpalokotien asiapitoista blogia!

Kela-taksien muutokset

Ke­lan kor­vaa­miin tak­si­mat­koi­hin tu­li muu­tok­sia 1.7. al­kaen Suu­rim­mal­le osal­le Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kais­ta kuu­luu Ke­lan kor­vaa­mat tak­si­mat­kat. Näin…

Jut­tuun

Miten järjestöjen rooli muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä? Osa 3

Kol­man­nes­sa ja vii­mei­ses­sä Braxin sel­vi­tyk­seen liit­ty­väs­sä blo­gi­teks­tis­sä kä­sit­te­lem­me vii­meis­tä ky­sy­mys­tä: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia yleis­hyö­dyl­li­sil­lä yh­tei­söil­lä on toi­mia kump­pa­ni­na yk­si­tyi­sen tai jul­ki­sen…

Jut­tuun

Miten järjestöjen rooli muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä? Osa 2

Toi­ses­sa blo­gi­teks­tis­sä si­vuam­me Braxin sel­vi­tyk­sen toi­sen koh­dan ky­sy­myk­siä: Mil­lä kri­tee­reil­lä mää­ri­tel­lään sel­lais­ten jär­jes­tö­jen toi­min­ta, joil­la on ra­ja­pin­to­ja…

Jut­tuun

Miten järjestöjen rooli muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä? Osa 1

So­­si­aa­­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ni­me­si al­ku­vuo­des­ta sy­dän­lii­ton pää­sih­tee­ri Tui­ja Braxin ar­vioi­maan jär­jes­tö­jen roo­lia maa­­kun­­ta- ja so­­te-uu­­dis­­tuk­­ses­­sa. Sel­vi­tyk­sen…

Jut­tuun

Karpalokodit Blogi - Toiminta laajenee

Vapaita asuntoja Karpalokodeissa

Kar­pa­lo­ko­deis­sa on tar­jol­la 3 ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lua­su­mis­paik­kaa. Yk­si pai­kois­ta si­jait­see Koi­vu­ran­nas­sa, jos­sa on tar­jol­la oma huo­neis­to kyl­py­huo­neel­la…

Jut­tuun

Työhyvinvointi — mitä se oikein on?

Työ­hy­vin­voin­ti. Tä­tä sa­naa käy­te­tään usein, mut­ta har­voin poh­di­taan, mi­tä se oi­keas­taan on? On­ko se mu­ka­via työ­ka­ve­rei­ta, on­nis­tu­nut­ta esi­mies­toi­min­taa…

Jut­tuun