Hei, ja tervetuloa lukemaan Karpalokotien asiapitoista blogia!

Vammaiskortti apuvälineenä

Ke­sä­kuus­ta 2018 läh­tien Suo­mes­sa on voi­nut ha­kea EU:n Vam­mais­kort­tia.  Mi­kä on Vam­mais­kort­ti? “Vam­mais­kort­ti on va­paa­eh­toi­nen ja…

Jut­tuun

Viestintää, viestintää, viestintää

Sil­loin, kun maa­il­ma eli ai­kaa il­man tek­niik­kaa ja so­si­aa­lis­ta me­di­aa, vies­tin­tä hoi­det­tiin pää­asias­sa kas­vok­kain. Naa­pu­ril­le ker­rot­tiin,…

Jut­tuun

Kela-taksien muutokset

Ke­lan kor­vaa­miin tak­si­mat­koi­hin tu­li muu­tok­sia 1.7. al­kaen Suu­rim­mal­le osal­le Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kais­ta kuu­luu Ke­lan kor­vaa­mat tak­si­mat­kat. Näin…

Jut­tuun

Miten järjestöjen rooli muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä? Osa 3

Kol­man­nes­sa ja vii­mei­ses­sä Braxin sel­vi­tyk­seen liit­ty­väs­sä blo­gi­teks­tis­sä kä­sit­te­lem­me vii­meis­tä ky­sy­mys­tä: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia yleis­hyö­dyl­li­sil­lä yh­tei­söil­lä on toi­mia kump­pa­ni­na yk­si­tyi­sen tai jul­ki­sen…

Jut­tuun

Miten järjestöjen rooli muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä? Osa 2

Toi­ses­sa blo­gi­teks­tis­sä si­vuam­me Braxin sel­vi­tyk­sen toi­sen koh­dan ky­sy­myk­siä: Mil­lä kri­tee­reil­lä mää­ri­tel­lään sel­lais­ten jär­jes­tö­jen toi­min­ta, joil­la on ra­ja­pin­to­ja…

Jut­tuun

Miten järjestöjen rooli muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä? Osa 1

So­­si­aa­­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ni­me­si al­ku­vuo­des­ta sy­dän­lii­ton pää­sih­tee­ri Tui­ja Braxin ar­vioi­maan jär­jes­tö­jen roo­lia maa­­kun­­ta- ja so­­te-uu­­dis­­tuk­­ses­­sa. Sel­vi­tyk­sen…

Jut­tuun