Hei, ja tervetuloa lukemaan Karpalokotien asiapitoista blogia!

Miten järjestöjen rooli muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä? Osa 2

Toi­ses­sa blo­gi­teks­tis­sä si­vuam­me Braxin sel­vi­tyk­sen toi­sen koh­dan ky­sy­myk­siä: Mil­lä kri­tee­reil­lä mää­ri­tel­lään sel­lais­ten jär­jes­tö­jen toi­min­ta, joil­la on ra­ja­pin­to­ja…

Jut­tuun

Miten järjestöjen rooli muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä? Osa 1

So­­si­aa­­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ni­me­si al­ku­vuo­des­ta sy­dän­lii­ton pää­sih­tee­ri Tui­ja Braxin ar­vioi­maan jär­jes­tö­jen roo­lia maa­­kun­­ta- ja so­­te-uu­­dis­­tuk­­ses­­sa. Sel­vi­tyk­sen…

Jut­tuun

Karpalokodit Blogi - Toiminta laajenee

Vapaita asuntoja Karpalokodeissa

Kar­pa­lo­ko­deis­sa on tar­jol­la 3 ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lua­su­mis­paik­kaa. Yk­si pai­kois­ta si­jait­see Koi­vu­ran­nas­sa, jos­sa on tar­jol­la oma huo­neis­to kyl­py­huo­neel­la…

Jut­tuun

Työhyvinvointi — mitä se oikein on?

Työ­hy­vin­voin­ti. Tä­tä sa­naa käy­te­tään usein, mut­ta har­voin poh­di­taan, mi­tä se oi­keas­taan on? On­ko se mu­ka­via työ­ka­ve­rei­ta, on­nis­tu­nut­ta esi­mies­toi­min­taa…

Jut­tuun

Tervetuloa seuraamaan Karpalokotien blogia

EU:n uusi tietosuoja-asetus

EU:n uusi tie­­to­­suo­­ja-ase­­tus as­tuu voi­maan 25.5.2018. Se kos­ket­taa niin pie­niä yh­dis­tyk­siä kuin iso­ja or­ga­ni­saa­tioi­ta­kin, jo­ten sää­tiön­kin…

Jut­tuun

Kuva 2. Elämää Maijalassa.

Kehitysvammalain mukainen itsemääräämisoikeuden tukeminen ja edistäminen -infotilaisuus

Omai­sil­le tie­toa ja tu­kea Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö sr jär­jes­tää Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n ja Saa­ri­jär­ven Seu­dun Ke­hi­tys­vam­mais­ten…

Jut­tuun