Miten järjestöjen rooli muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä? Osa 3

Kol­man­nes­sa ja vii­mei­ses­sä Braxin sel­vi­tyk­seen liit­ty­väs­sä blo­gi­teks­tis­sä kä­sit­te­lem­me vii­meis­tä ky­sy­mys­tä: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia yleis­hyö­dyl­li­sil­lä yh­tei­söil­lä on toi­mia kump­pa­ni­na yk­si­tyi­sen tai jul­ki­sen sek­to­rin pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le tai muil­le yleis­hyö­dyl­li­sil­le sotetoimijoille?

Braxin mu­kaan ly­hyt vas­taus ky­sy­myk­seen oli­si, et­tä kump­pa­nuuk­sien sol­mi­mi­nen pal­ve­lun­tuot­ta­jien ja mui­den yleis­hyö­dyl­lis­ten yh­tei­sö­jen kans­sa on mah­dol­lis­ta sil­loin, kun ote­taan huo­mioon ne ra­joit­teet, joi­ta sel­vi­tyk­sen lu­vus­ta 2 seu­raa. Ra­jo­jen häi­vyt­tä­mi­nen kump­pa­nuuk­sien var­jol­la on kiel­let­ty, eli mark­ki­noil­la toi­mi­mi­sen ja yleis­hyö­dyl­li­si­nä jär­jes­tö­läh­töi­si­nä toi­mi­jo­na toi­mi­mi­sen on ero­tut­ta­va sel­väs­ti. (Brax 2018: 73.)

Ra­jan­ve­to voi osoit­tau­tua käy­tän­nös­sä vai­keak­si, sil­lä kump­pa­nuus-ter­miä käy­te­tään to­del­la mo­ni­muo­toi­ses­ti eri­lais­ta so­pi­mus- ja yh­teis­työ­muo­dois­ta. Brax eh­dot­taa­kin avuk­si sen poh­ti­mis­ta, et­tä jos ra­haa siir­re­tään kump­pa­nien kes­ken, niin on­ko se lah­joi­tus yleis­hyö­dyl­li­seen tar­koi­tuk­seen vai kor­vaus pal­ve­lus­ta. ” Jos se on kor­vaus pal­ve­lus­ta, on ky­sees­sä lii­ke­suh­de, jos­sa kau­pan koh­de ei saa ol­la jul­ki­ses­ti sub­ven­toi­tu vä­häis­tä enem­pää mark­ki­noi­ta vää­ris­tä­väs­ti. Täl­löin kump­pa­nuus ei poik­kea muus­ta lii­ke­kump­pa­nuu­des­ta.” Pal­ve­lun ja hy­te-toi­min­nan ra­ja­pin­to­jen yli­tys on toi­vot­ta­vaa sil­loin, jos ra­haa tai ra­ha­nar­vois­ta ta­lou­del­lis­ta hyö­tyä ei siir­ry kump­pa­nien kes­ken tai jos kump­pa­nuus muo­dos­tuu sii­tä, et­tä pal­ve­lun­tuot­ta­ja ke­hot­taa asia­kas­ta siir­ty­mään jär­jes­tö­läh­töi­sen hy­te-toi­min­nan pii­riin. (Brax 2018: 73.)

Kump­pa­nuuk­siin liit­tyy myös seu­raa­via haasteita:

 • Jär­jes­tö­läh­töi­sen hy­te-toi­min­nan ei-ta­lou­del­li­nen yh­teis­työ vain kump­pa­ni­pal­ve­lun­tuot­ta­jan kanssa 
  • On­gel­mak­si voi nous­ta suur­ten ja mer­kit­tä­vien toi­mi­joi­den osal­ta se, hyö­tyy­kö vain yk­si pal­ve­lun­tuot­ta­ja val­tio­na­vul­la osit­tain ra­hoi­te­tus­ta toi­min­nas­ta, vaik­ka se ei sai­si sii­tä suo­ra­nais­ta korvausta
 • Jär­jes­tön Stea-ra­hal­la tue­tun va­paa­eh­tois­toi­min­nan osu­mi­nen asiak­kai­siin, “jot­ka ovat va­lin­neet sa­mai­sen jär­jes­tön tai jär­jes­tön kump­pa­ni­jär­jes­tön omis­ta­man palvelutuottajan” 
  • Mi­ten tul­ki­taan ris­tiin­sub­ven­tion kiel­toa, jos jär­jes­tö­jen pal­ve­lu­tuo­tan­toa teh­dään yh­tei­sen alustayhtiön
   kaut­ta ja jos sa­mai­nen yh­tei­sö oh­jaa myös jär­jes­tö­läh­töi­sen va­paa­eh­tois­toi­min­nan sa­man yh­tei­sön pii­riin muut poissulkevasti?”
 • Pal­ve­lun­tuot­ta­jan ja yleis­hyö­dyl­li­sen jär­jes­tön ristiinmainostaminen 
  • Ovat­ko yk­si­noi­keus­so­pi­muk­set eet­ti­siä, vaik­kei nii­hin ole vält­tä­mät­tä kieltoa.

Brax eh­dot­taa­kin rat­kai­suik­si on­gel­miin muun muas­sa si­tä, et­tä jär­jes­tö­läh­töi­set so­te-pal­ve­lui­den ra­ja­pin­nas­sa ole­vat toi­min­nat lis­tat­tai­siin maa­kun­nit­tain, kos­ka “jul­ki­suus aut­taa se­kä mark­ki­noi­ta luo­vaa maa­kun­taa et­tä mark­ki­noil­la toi­mi­via pal­ve­lu­tuot­ta­jia ha­lu­tes­saan ar­vioi­maan, vää­ris­tyy­kö kil­pai­lu vä­häis­tä enem­pää”. Li­säk­si Brax eh­dot­taa mal­lia, “jos­sa en­si si­jas­sa py­ri­tään neu­vot­te­le­maan, mi­ten ky­sei­nen hy­te-toi­min­to oli­si tar­jol­la myös mui­den pal­ve­lu­tuot­ta­jien asiak­kail­le kuin esim. jär­jes­tön va­kiin­tu­neen yh­teis­työ­ta­hon”. (Brax 2018: 73–75.)

Kump­pa­nuus, jos­sa on ky­se esi­mer­kik­si yh­tei­ses­tä hy­vää tar­koit­ta­vas­ta kam­pan­jas­ta, ei ole on­gel­mal­li­nen avus­tus­ten kan­nal­ta, sil­lä vai­kut­ta­mi­nen on yk­si kes­kei­sim­mis­tä jär­jes­tö­jen ole­mas­sao­lo­jen syis­tä. Täl­lai­sia hy­vää tar­koit­ta­vien kam­pan­jien avus­tuk­sia ei ole siis jär­keä ra­joit­taa. (Brax 2018: 75.)

Kos­ka ra­jaa eri­lais­ten kump­pan­nuuk­siaen vä­lil­lä on hy­vin vai­kea piir­tää, on ai­na­kin isoim­pien jär­jes­tö­jen ja pal­ve­lun­tuot­ta­jien vii­sain­ta laa­tia it­sel­leen jul­ki­set pe­ri­aat­teet, joi­ta he kump­pa­nuuk­sis­saan nou­dat­ta­vat” (Brax 2018: 75). Brax al­le­vii­vaa kui­ten­kin myös yleis­hyö­dyl­lis­ten jär­jes­tö­jen ja pal­ve­lun­tuot­ta­jien vä­lis­ten kump­pa­nuuk­sien po­si­tii­vi­sia puo­lia, sil­lä se hyö­dyt­tää niin yleis­hyö­dyl­li­siä ta­voit­tei­ta kuin ter­vey­den ja hy­vin­voin­tia edis­tä­vien pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mis­tä. Li­säk­si SOSTE ry:n ja Ka­nen sel­vi­tys osoit­taa, et­tä yk­si­tyi­sen sek­to­rin kump­pa­nit ovat tär­kei­tä usei­den jär­jes­tö­jen toi­min­tae­del­ly­tys­ten kan­nal­ta. (Brax 2018: 75–76.)

Brax to­te­aa yh­teen­ve­dok­si kump­pa­nuuk­sis­ta sen, et­tä si­tä ei saa käyt­tää ta­lou­del­li­sen toi­min­nan ver­hoa­mi­seen vil­pil­li­ses­ti, ris­tiin­sub­ven­toin­nin kiel­lon pe­ri­aat­teen kier­tä­mi­seen tai jär­jes­tö­läh­töi­sen neu­von­nan tai laa­dun ar­vioin­nin us­kot­ta­vuu­den vaa­ran­ta­mi­seen. Hän myös esit­tää, et­tä jär­jes­tö­jen tu­li­si teh­dä jul­ki­nen lin­jaus niis­tä pe­ri­aat­teis­ta, joi­ta he nou­dat­ta­vat so­te-pal­ve­lu­tuot­ta­jan ja jär­jes­tö­läh­töi­sen toi­min­nan kump­pa­nuu­des­sa. (Brax 2018: 76–77.)

 

Läh­teet:

STM 2018: Tui­ja Brax sel­vit­tä­mään jär­jes­tö­jen roo­lia uu­des­sa so­te- ja maakuntamallissa.
Saa­ta­vil­la: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuija-brax-selvittamaan-jarjestojen-roolia-uudessa-sote-ja-maakuntamallissa