Kela-taksien muutokset

Kelan korvaamiin taksimatkoihin tuli muutoksia 1.7. alkaen

Suu­rim­mal­le osal­le Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kais­ta kuu­luu Ke­lan kor­vaa­mat tak­si­mat­kat. Näin ol­len hei­nä­kuun alus­ta voi­maan tul­lut muu­tos Ke­lan kor­vaa­mis­ta tak­si­mat­kois­ta kos­ket­taa myös Kar­pa­lo­ko­tien arkea.

Mis­tä oi­kein käy­tän­nös­sä on siis kyse?

1.7. al­kaen Ke­lan kor­vaa­man tak­si­mat­kan voi saa­da ai­noas­taan ti­laa­mal­la sen Ke­lan alu­eel­li­sel­ta so­pi­mus­kump­pa­nil­ta. Mi­kä­li tak­si ti­la­taan muu­ta kaut­ta, kyy­dis­tä ei voi saa­da korvausta.

Toi­sin sa­noen kor­vat­ta­va tak­si­mat­ka ete­nee seu­raa­val­la tavalla:

  1. Tak­si tu­lee ti­la­ta mak­sut­to­mas­ta alu­eel­li­ses­ta ti­laus­nu­me­ros­ta edel­tä­vä­nä päi­vä­nä vii­meis­tään kel­lo 14:00.
  2. Si­nul­le ker­ro­taan pu­he­lun yh­tey­des­sä, mi­hin ai­kaan tak­si nou­taa si­nut. Huo­mioit­han sen, et­tä sa­mas­sa tak­sis­sa voi ol­la myös mui­ta mat­kus­ta­jia ja tä­mä saat­taa vai­kuut­taa matkustusaikoihin.
  3. Tak­sin saa­pues­sa näy­tä Ke­la-kort­ti­si kul­jet­ta­jal­le en­nen mat­kan al­ka­mis­ta. Saat sa­man­tien mat­ka­kor­vauk­sen, ja si­nul­le jää mak­set­ta­vak­si enin­tään 25 eu­ron oma­vas­tuu. Myös al­le 25 eu­ron mak­su ker­ryt­tää vuosiomavastuuta!

Mi­kä­li tar­vit­set tak­sia äkil­li­ses­ti, tak­si ei saa­vu so­vit­tu­na ai­ka­na, ti­laa­maa­si mat­kaan tu­lee muu­tok­sia tai mat­ka pe­ruun­tuu, ota yh­teyt­tä vii­py­mät­tä alu­eel­li­seen ti­laus­nu­me­roon. Kes­ki-Suo­men alu­eel­li­nen ti­laus­nu­me­ro on 0800 30 2259. 

Mi­ten tä­mä muu­tos kos­ket­taa Kar­pa­lo­ko­tien asukkaita?

En­nen muu­tos­ta asuk­kaat sai­vat ti­la­ta it­sel­leen ha­lua­man­sa tak­sin edes­ta­kai­sel­le mat­kal­le, ja tak­si­kus­ki odot­ti asu­kas­ta me­no-pa­luu-kyy­tien vä­li­sen ajan. Muu­tok­sen myö­tä mah­dol­li­suus tie­tyn tak­sin ti­laa­mi­seen ei ole näin yk­sin­ker­tais­ta. Ti­laus­vä­li­tys­yh­tiö mää­rää asiak­kaal­le sen tak­sin, jo­ka on lä­him­pä­nä saa­ta­vil­la tai mah­dol­li­ses­ti kul­ke­mas­sa asiak­kaan nou­to­pai­kan ohi. Täl­lä py­ri­tään sii­hen, et­tä tak­sien asia­kas­pai­kat oli­si­vat mah­dol­li­sim­man täyn­nä ei­kä esi­mer­kik­si kak­si yh­den asiak­kaan tak­sia ajai­si pe­räk­käin sa­maan suuntaan.

Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kail­le muu­tos on ol­lut haas­ta­va. En­nen he pys­tyi­vät luot­ta­maan sii­hen, et­tä tu­tun tak­si­kus­kin kans­sa hoi­det­tiin se­kä me­no- et­tä pa­luu­kyy­ti ja yh­teis­työ su­jui mut­kat­to­mas­ti. Uu­dis­tus ai­heut­taa asuk­kail­le tur­haa stres­siä, sil­lä uu­det ih­mi­set ja hei­dän kans­saan toi­mi­mi­nen on vä­lil­lä vä­syt­tä­vää, kun van­hoi­hin toi­min­ta­ta­poi­hin ei voi enää no­ja­ta. Li­säk­si se, et­tä me­no- ja pa­luu­mat­koil­la tak­si­kus­ki voi vaih­tua, on kuluttavaa.

Oi­keus va­kio­tak­sin eli tu­tun tak­sin­kul­jet­ta­jan käyt­töön säi­lyy al­le 16-vuo­ti­aal­la tai vai­keas­ti sai­raal­la lap­sel­la. Li­säk­si oi­keus va­kio­tak­siin voi­daan myön­tää muil­le ter­vey­den­ti­lan ja kul­je­tuk­sen ai­ka­na tar­vit­ta­van avun tar­peen pe­rus­teel­la. Täl­löin myön­tä­mi­seen tar­vi­taan ter­vey­den­huol­los­ta pit­kä­ai­kai­nen to­dis­tus oi­keu­des­ta tak­sin käyt­töön. Sel­vit­tääk­seen sen, voi­si­ko va­kio­tak­sia käyt­tää, tu­lee soit­taa Ke­lan pal­ve­lu­nu­me­roon 020 692 204. Vaik­ka va­kio­tak­sia­siak­kuus myön­net­täi­siin, ti­laus­vä­li­tys­kes­kuk­sen tu­lee pys­tyä osoit­ta­maan asiak­kaal­le va­ki­tui­nen kul­jet­ta­ja tai ai­em­min käyt­tä­män kul­jet­ta­jan tu­lee kuu­lua Ke­lan ny­kyi­siin palveluntuottajiin.

Tä­mä uu­dis­tus on he­rät­tä­nyt pal­jon tun­tei­ta ja kes­kus­te­lu­ja Kar­pa­lo­ko­deil­la. Muu­tok­sia tu­lee ja nii­hin on so­peu­dut­ta­va, mut­ta tie­tyn­lai­nen kriit­ti­syys on myös hy­vä pi­tää mie­les­sä. Voi­si­ko seu­raa­va as­kel ol­la­kin, et­tä oi­keut­ta va­kio­tak­siin laa­jen­net­tai­siin kos­ke­maan myös kehitysvammaisia?

Läh­teet:

https://www.kela.fi/vakiotaksiasiakkuus 

https://www.kela.fi/-/muutoksia-kelan-korvaamiin-taksimatkoihin‑1–7‑2018

https://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin