Selkokielinen vaalikeskustelu 4.4.

Yle Aree­nas­sa on näh­tä­vil­lä 4.4. al­kaen sel­ko­kie­li­nen vaa­li­kes­kus­te­lu, jos­sa on mu­ka­na jo­kai­ses­ta edus­kun­ta­puo­lu­ees­ta edus­ta­ja. Vaa­li­kes­kus­te­lun ylei­sös­sä…

Jut­tuun

DIKO-hanke päättymässä

Kar­pa­lo­ko­dit on ol­lut mu­ka­na kol­mi­vuo­ti­ses­sa Jy­väs­ky­län am­mat­ti­kor­kea­kou­lun Työ­hy­vin­voin­tia di­gi­taa­li­suu­den ja ko­kei­lu­kult­tuu­rin kei­noin -hank­kees­sa eli tut­ta­val­li­sim­min DI­­KO-hank­­kees­­sa.…

Jut­tuun

Joulu

Ar­ki­huo­le­si kaik­ki hei­tä” kai­kuu Ko­ti­pir­tin ra­dios­ta. Rii­si­puu­roa täy­tyy keit­tää. Ku­ka­han man­te­lin mah­taa nos­taa? “Ja niin jou­lu…

Jut­tuun

Vammaiskortti apuvälineenä

Ke­sä­kuus­ta 2018 läh­tien Suo­mes­sa on voi­nut ha­kea EU:n Vam­mais­kort­tia.  Mi­kä on Vam­mais­kort­ti? “Vam­mais­kort­ti on va­paa­eh­toi­nen ja…

Jut­tuun

Esittelyssä sairaanhoitaja Tiina

Ku­ka olet? Mi­kä on toi­men­ku­va­si Kar­pa­lo­ko­deil­la? Tii­na Sai­nio. Toi­min Kar­pa­lo­ko­deil­la sai­raan­hoi­ta­jan ja Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lon pal­ve­lu­vas­taa­van si­jai­se­na.…

Jut­tuun

Viestintää, viestintää, viestintää

Sil­loin, kun maa­il­ma eli ai­kaa il­man tek­niik­kaa ja so­si­aa­lis­ta me­di­aa, vies­tin­tä hoi­det­tiin pää­asias­sa kas­vok­kain. Naa­pu­ril­le ker­rot­tiin,…

Jut­tuun