Joulu

Ar­ki­huo­le­si kaik­ki hei­tä” kai­kuu Ko­ti­pir­tin ra­dios­ta. Rii­si­puu­roa täy­tyy keit­tää. Ku­ka­han man­te­lin mah­taa nos­taa? “Ja niin jou­lu…

Jut­tuun

Vammaiskortti apuvälineenä

Ke­sä­kuus­ta 2018 läh­tien Suo­mes­sa on voi­nut ha­kea EU:n Vam­mais­kort­tia.  Mi­kä on Vam­mais­kort­ti? “Vam­mais­kort­ti on va­paa­eh­toi­nen ja…

Jut­tuun

Esittelyssä sairaanhoitaja Tiina

Ku­ka olet? Mi­kä on toi­men­ku­va­si Kar­pa­lo­ko­deil­la? Tii­na Sai­nio. Toi­min Kar­pa­lo­ko­deil­la sai­raan­hoi­ta­jan ja Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lon pal­ve­lu­vas­taa­van si­jai­se­na.…

Jut­tuun

Viestintää, viestintää, viestintää

Sil­loin, kun maa­il­ma eli ai­kaa il­man tek­niik­kaa ja so­si­aa­lis­ta me­di­aa, vies­tin­tä hoi­det­tiin pää­asias­sa kas­vok­kain. Naa­pu­ril­le ker­rot­tiin,…

Jut­tuun

Kela-taksien muutokset

Ke­lan kor­vaa­miin tak­si­mat­koi­hin tu­li muu­tok­sia 1.7. al­kaen Suu­rim­mal­le osal­le Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kais­ta kuu­luu Ke­lan kor­vaa­mat tak­si­mat­kat. Näin…

Jut­tuun

Miten järjestöjen rooli muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä? Osa 3

Kol­man­nes­sa ja vii­mei­ses­sä Braxin sel­vi­tyk­seen liit­ty­väs­sä blo­gi­teks­tis­sä kä­sit­te­lem­me vii­meis­tä ky­sy­mys­tä: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia yleis­hyö­dyl­li­sil­lä yh­tei­söil­lä on toi­mia kump­pa­ni­na yk­si­tyi­sen tai jul­ki­sen…

Jut­tuun