Maaliskuun kuulumisia

Maa­lis­kuun arkea:

 • Ar­ki yk­si­köis­säm­me on jat­ku­nut nor­maa­li­na poik­keus­o­lois­ta huo­li­mat­ta. Olem­me li­sän­neet ul­koi­lua ja oh­jat­tua toi­min­taa yk­si­kön ul­ko­puo­lis­ten toi­min­to­jen ol­les­sa tauolla.
 • Kotipirtti/Maijalassa on maa­lis­kuun ker­hois­sa pi­det­ty le­vy­raa­tia, teh­ty ke­vät­kyl­vö­jä ja ul­koil­tu ah­ke­ras­ti. Yh­teyt­tä lä­hei­siin on pi­det­ty esi­mer­kik­si vi­deo­pu­he­lui­den vä­li­tyk­sel­lä. Pe­rin­teis­tä pos­tia­kin on lä­he­tet­ty puo­lin ja toisin.
 • Koi­vu­ran­nas­sa on ul­koil­tu, lä­he­tel­ty pää­siäis­kort­te­ja  ja to­teu­tet­tu mm. toi­min­ta­te­ra­pi­aa etä­te­ra­pia­na vi­deo­yh­tey­den kautta.
 • Osal­la hen­ki­lö­kun­nas­ta on ol­lut maa­lis­kuus­sa EA-koulutus.

Va­paat asunnot:

 • Enon­ran­ta
  • 2 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla
 • Enon­rin­ne
  • 4 asun­toa, 1h+k, 28,5m²
  • Yk­si asun­nois­ta pintaremontoitu
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle
 • Lin­nun­lau­lu
  • 2 asun­toa, 2h+k, 52,2m² ja 49,5m²
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä ap­teek­ki, kau­pat ja pankki

Li­sä­tie­toa asun­nois­ta saat Vs. toi­min­nan­joh­ta­ja Son­ja Hok­ka­sel­ta p. 040 322 7116 tai .