Tiedote 18.3. / koronavirus

TIEDOTE 18.3.2020

Tie­do­te Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le ko­ro­na­vi­rus (COVID-19) tar­tun­ta­tau­ti­pan­de­mian aikana

Hal­li­tus on lin­jan­nut 16.3.2020 toi­men­pi­teet ko­ro­na­vi­ruse­pi­de­mian hil­lit­se­mi­sek­si. Lin­jauk­set ovat voi­mas­sa 13.4.2020 tai kun­nes toi­sin il­moi­te­taan. Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö seu­raa ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­man COVID-19 ‑tar­tun­ta­tau­tie­pi­de­mian ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä päi­vit­täin ja tie­dot­taa asias­ta tar­vit­taes­sa. Hen­ki­lös­tön en­si­si­jai­nen teh­tä­vä on var­mis­taa oma ja asia­kas­tur­val­li­suus se­kä hy­vä hoi­to ja hoi­va par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la myös poikkeustilanteessa.

Ko­ron­vi­ruk­sen (COVID-19) ris­kit ikäih­mi­sil­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le ovat muu­ta väes­töä suu­rem­mat. Tä­män vuok­si hal­li­tus on kiel­tä­nyt kaik­ki vie­rai­lut van­hus­ten se­kä mui­den ris­ki­ryh­mien asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä. Vie­rai­lu­kiel­to kos­ket­taa myös Kar­pa­lo­ko­tien yk­si­köi­tä. Asuk­kai­ta avus­te­taan pi­tä­mään yh­teyt­tä omai­siin ja mui­hin lä­hei­siin pu­he­li­mit­se ja ku­va­pu­he­lui­den välityksellä.

Vie­rai­lu­kiel­to kos­ket­taa myös yk­si­köi­den ul­ko­puo­li­sia pal­ve­lui­ta. Va­li­tet­ta­vas­ti olem­me jou­tu­neet kes­keyt­tä­mään esi­mer­kik­si fy­sio­te­ra­pia­pal­ve­lut. Hen­ki­lö­kun­tam­me huo­mioi tä­män ja pyr­kii jär­jes­tä­mään asuk­kail­le muu­ta toi­min­taa. Sää­tiö ei myös­kään it­se tuo­ta täl­lä het­kel­lä pal­ve­lui­ta yk­si­köi­den ul­ko­puo­lel­le ei­kä ly­hy­tai­kais­jak­soil­le ote­ta asiakkaita.

Kar­pa­lo­ko­deil­la ha­lu­taan suo­jel­la sen asuk­kai­ta in­fek­tiol­ta. Hen­ki­lös­tö huo­leh­tii kä­si­ja ys­ki­mis­hy­gie­nian nou­dat­ta­mi­ses­ta se­kä ym­pä­ris­tön siis­tey­des­tä. Täl­lä ta­voin tar­tun­to­ja voi­daan ehkäistä.

Olem­me pe­ruut­ta­neet hen­ki­lös­tön ta­paa­mi­set ja kou­lu­tuk­set se­kä nou­da­tam­me hal­li­tuk­sen lin­jauk­sia ko­koon­tu­mi­siin liit­tyen. Em­me suo­sit­te­le tai kan­nus­ta 70 vuot­ta täyt­tä­nei­den asuk­kai­dem­me oles­ke­lua yh­tei­sis­sä tiloissa.

Olem­me opas­ta­neet myös asuk­kai­tam­me sii­tä, mi­ten al­tis­tu­mis­ris­kiä voi pie­nen­tää ja oh­jaam­me hei­tä esi­mer­kik­si kä­sien­pe­sus­sa ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­sa. Poik­keuk­sel­li­set olo­suh­teet on huo­mioi­tu hoi­to­työs­sä ja asuk­kai­ta tue­taan uu­den­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa. Yk­si­köi­hin on laa­dit­tu val­mius­suun­ni­tel­mat, joi­ta tar­vit­taes­sa nou­da­te­taan ja päi­vi­te­tään ti­lan­teen ja vi­ran­omais­ten an­ta­mien oh­jei­den mu­kaan. Ter­vey­del­li­ses­tä vi­ran­omais­oh­jeis­tuk­ses­ta vas­taa Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos THL. Yk­si­köi­den ruo­ka­va­rat, siivous‑, suo­ja- se­kä muut tar­vik­keet on käy­ty lä­pi ja va­ras­to­ja on täy­den­net­ty. Hen­ki­lös­töl­le on laa­dit­tu toi­min­taoh­jeet ko­ro­na­vi­rus (COVID-19) eh­käi­se­mi­sek­si ja huo­mioi­mi­sek­si yk­si­köis­sä. Toi­min­taoh­jei­ta päi­vi­te­tään ti­lan­teen mukaan.

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön vies­tin­näs­tä vas­taa vs. toi­min­nan­joh­ta­ja Son­ja Hok­ka­nen. Li­sä­tie­to­ja ja ky­sy­myk­siä voi esit­tää hä­nel­le tai Kar­pa­lo­ko­tien hen­ki­lö­kun­nal­le. Yh­tey­den­pi­dos­ta asuk­kai­den kans­sa kan­nat­taa so­pia suo­raan yk­si­köi­den työn­te­ki­jöi­den kanssa.

Ys­tä­väl­li­sin terveisin
Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö / Karpalokodit
Vs. toiminnanjohtaja
Son­ja Hokkanen
p. 040 322 7116

Koi­vu­ran­nan palvelutalo
Pal­ve­lu­vas­taa­va Jen­ni Antinaho
p. 044 459 6643 tai muu hen­ki­lö­kun­ta 044 459 6578

Ko­ti­pirt­ti ja ryh­mä­ko­ti Maijala
Pal­ve­lue­si­mies Reet­ta Rutanen
p. 044 532 0555 tai Ko­ti­pirt­ti 040 836 9029 ja Mai­ja­la 040 836 9697