Historia

Sää­tiö pe­rus­tet­tiin Kars­tu­las­sa pou­ta­päi­vä­nä. Ku­vas­ta­koon se si­tä, mil­lais­ta työ­tä teem­me.

Lisää historiaa

Hallitus

Sää­tiön asiois­ta päät­tää hal­li­tus, jo­ka ko­kous­taa muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa.

Keitä olemme

Arvot

Ar­vo­jam­me ovat toi­min­nan lä­pi­nä­ky­vyys, eko­lo­gi­suus se­kä eri­lai­suu­den kun­nioit­ta­mi­nen ja hy­väk­sy­mi­nen.

Lataa säännöt

Virkistystoiminta

Ha­luam­me tar­jo­ta asuk­kail­lem­me se­kä muil­le kars­tusil­le mah­dol­li­suu­den eri­lai­siin elä­myk­siin.

Tapahtumat ja toiminta

Vuosikertomus

Mi­tä vii­me vuo­si toi tul­les­saan? Pe­reh­dy tar­kem­min sii­hen vuo­si­ker­to­muk­ses­sa.

Lataa vuosikertomus

Karstusten elämässä

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö edis­tää van­hus­ten, vam­mais­ten ja elä­ke­läis­ten pal­ve­luun liit­ty­vää toi­min­taa Kars­tu­lan kun­nas­sa. Sää­tiö to­teut­taa tar­koi­tus­taan tar­joa­mal­la pal­ve­lua­su­mis­ta, ti­la­päis­hoi­toa, vuo­kra-asun­to­ja ja vir­kis­tys­toi­min­taa omais­hoi­ta­jil­le ja vam­mai­sil­le.

Meil­le on tär­ke­ää ol­la mo­ni­puo­li­nen vai­kut­ta­ja ja hy­vin­voin­nin edis­tä­jä Kars­tu­las­sa. Olem­me mu­ka­na to­teut­ta­mas­sa Hy­vin­voi­va kars­tu­nen -stra­te­gi­aa.

Teem­me pal­jon yh­teis­työ­tä mo­nien ta­ho­jen kans­sa ja osal­lis­tum­me eri­lai­siin pro­jek­tei­hin. Olem­me ajan ta­sal­la sii­tä, mi­tä so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la se­kä kiin­teis­tö­alal­la ta­pah­tuu.

Ke­hi­täm­me ak­tii­vi­ses­ti toi­min­taam­me vas­taa­maan seu­tu­kun­nan tar­pei­ta. Kut­sum­me­kin si­nut tu­tus­tu­maan ja mah­dol­li­ses­ti osal­lis­tu­maan ta­pah­tu­miim­me ja toi­min­taam­me.