Karstusten elämässä

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö edis­tää van­hus­ten, vam­mais­ten ja elä­ke­läis­ten pal­ve­luun liit­ty­vää toi­min­taa Kars­tu­lan kun­nas­sa. Sää­tiö to­teut­taa tar­koi­tus­taan tar­joa­mal­la pal­ve­lua­su­mis­ta, ti­la­päis­hoi­toa, vuo­kra-asun­to­ja ja vir­kis­tys­toi­min­taa omais­hoi­ta­jil­le ja vam­mai­sil­le.

Meil­le on tär­ke­ää ol­la mo­ni­puo­li­nen vai­kut­ta­ja ja hy­vin­voin­nin edis­tä­jä Kars­tu­las­sa. Olem­me mu­ka­na to­teut­ta­mas­sa Hy­vin­voi­va kars­tu­nen -stra­te­gi­aa.

Sää­tiön hal­li­tus on vuo­den 2018 ai­ka­na työs­tä­nyt ja hy­väk­sy­nyt stra­te­gia­pa­pe­rin, jo­ka oh­jaa toi­min­taam­me vuo­si­na 2019–2020. Sää­tiön vi­sio­na ky­sei­sil­le vuo­sil­le on py­syä pai­kal­li­se­na yleis­hyö­dyl­li­se­nä sää­tiö­nä. Li­säk­si toi­min­nan ha­lu­taan ole­van asu­kas- ja hen­ki­lös­tö­läh­töis­tä. Sää­tiön omis­ta­mien Kar­pa­lo­ko­tien näh­dään ole­van ha­lut­tu­ja ja ar­vos­tet­tu­ja vam­mais­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­sik­kö­jä Kes­ki-Suo­mes­sa.