Helppoa vuokra-asumista.

Tar­joam­me vuo­kra-asun­to­ja si­nul­le, jol­la on so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon tu­ki­pal­ve­lui­den tar­pei­ta, vai­keat asui­no­lo­suh­teet tai tar­ve asua pal­ve­lui­den lä­hel­lä. Ha­luam­me huo­leh­tia sii­tä, et­tä pys­tyt elä­mään oman­nä­köis­tä elä­mää tur­val­li­ses­ti ja tar­pei­de­si mukaisesti.

Meil­le on tär­ke­ää, et­tä asun­tom­me ovat mah­dol­li­sim­man es­teet­tö­miä. Sik­si meil­lä on­kin tar­jo­ta eri­lai­sia asun­to­ja eri­lai­siin tar­pei­siin. Ker­rom­me näis­tä mie­lel­läm­me si­nul­le lisää.

Vuo­kra-asun­not si­jait­se­vat jo­ko Kars­tu­lan kes­kus­tas­sa tai ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä. Ha­luam­me, et­tä si­nul­la on tar­vit­se­ma­si pal­ve­lut mah­dol­li­sim­man lähellä. 

Li­säk­si Kars­tu­las­sa asues­sa­si voit ol­la var­ma sii­tä, et­tä luon­to on si­nua lähellä.

Asun­nois­sam­me saat apua ja tu­kea asu­mi­sen on­gel­ma­ti­lan­tei­siin. Asuk­kail­lam­me on ai­na nu­me­ro, mi­hin ot­taa yh­teyt­tä ongelmatilanteissa.

Voit ky­syä va­pai­ta asun­to­ja lä­het­tä­mäl­lä yh­tey­den­ot­to­pyyn­nön tai soit­ta­mal­la vuo­kra-asun­to­jen yh­teys­hen­ki­löl­le. Kat­so asun­to­jen tar­kem­mat tie­dot la­dat­ta­vas­ta esitteestä.