Mäntylä

Män­ty­län ri­vi­ta­lo si­jait­see Kars­tu­lan ter­veys­kes­kuk­sen ja ko­ti­hoi­don toi­mis­ton lä­hel­lä. Lä­hel­lä ole­vien ter­veys­pal­ve­lu­jen li­säk­si saat naut­tia rau­hal­li­ses­ta ym­pä­ris­tös­tä, jo­ka so­pii mai­nios­ti ul­koi­luun.

Asun­not ovat erit­täin pa­lo­tur­val­li­sia, sil­lä nii­hin on asen­net­tu uusi sprinklaus­jär­jes­tel­mä, jo­ka huo­mioi pa­lo­tur­val­li­suu­des­sa lii­kun­ta­ra­joit­teet. Asun­to­jen ne­liöt on myös käy­tet­ty te­hok­kaas­ti, ja jo­kai­ses­sa asun­nos­sa on ti­la­va kyl­py­huo­ne.

Toi­mi­vien yk­siöi­den ja kak­sioi­den li­säk­si Män­ty­län ri­vi­ta­los­sa on asuk­kail­le yh­tei­set ker­ho- ja sau­na­ti­lat se­kä pe­su­tu­pa. Vuo­kra-asu­mi­nen voi siis ol­la yh­tei­söl­lis­tä, jos niin ha­luat.

 

Tu­los­sa va­pai­ta asun­to­ja re­mon­tin jäl­keen syys­kuus­sa 2020.

Kohteen yhteystiedot

Osoite: Hämeenpurontie 4A, 43500 Karstula
Puhelinnumero: 044 459 6621
Yhteyshenkilö: Airi Hokkanen
Sähköposti: if.ti1601012577dokol1601012577aprak1601012577@oita1601012577as1601012577
Kiinteistöhuolto: Karhus Oy (0400 660 780)