Koivuranta

Sinulle, joka arvostat järvimaisemaa ja omaa tilaa.

Lisää Koivurannasta

Kotipirtti

Sinulle, joka viihdyt muiden ympärillä.

Lisää Kotipirtistä

Turvattua palveluasumista

Sää­tiön pal­ve­lu­ko­dit tar­joa­vat si­nul­le tur­val­lis­ta ja ko­din­omais­ta asu­mis­ta. Mo­lem­mat yk­si­köt ovat oman­nä­köi­siä ja si­nut ote­taan vas­taan läm­pi­mäs­ti, ta­lon ta­voil­le oh­ja­ten. Voit tul­la asu­maan pal­ve­lu­ko­tei­him­me kun­ta­si vam­mais­pal­ve­lui­den pal­ve­luoh­jauk­sen kautta.

Pal­ve­lu­ko­deis­sam­me nä­kyy vä­lit­tä­mi­nen. Hoi­ta­jat ovat pit­kä­ai­kai­sis­sa työ­suh­teis­sa, jo­ten asuk­kaat tu­le­vat heil­le tu­tuik­si. Tut­tu­jen hen­ki­löi­den kans­sa on hy­vä elää ar­kea eteen­päin ja kom­mu­ni­koin­ti luon­nis­tuu lä­hes puo­lik­kaas­ta sanastakin.

Meil­lä huo­len­pi­to ja vä­lit­tä­mi­nen ei­vät jää pel­käs­tään asu­mi­ses­ta huo­leh­ti­mi­sen ta­sol­le. Jär­jes­täm­me asuk­kail­lem­me ker­ho- ja retkitoimintaa,

hen­ki­lö­koh­tai­sia avus­ta­jia tar­peen mu­kaan se­kä ar­jen pi­ris­tyk­siä esi­mer­kik­si let­tu­kes­tien muodossa.

Ar­vo­jam­me ovat toi­min­nan lä­pi­nä­ky­vyys, eko­lo­gi­suus se­kä eri­lai­suu­den kun­nioit­ta­mi­nen ja hy­väk­sy­mi­nen. Li­säk­si työn­te­ki­jöi­dem­me työs­sään to­teut­ta­mia ar­vo­ja ovat pal­ve­lualt­tius, in­hi­mil­li­syys, jous­ta­vuus ja asuk­kai­den oman­nä­köi­sen elä­män tukeminen.