Tiedote 9.4. / koronavirus

Päi­vi­tet­ty tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le ko­ro­na­vi­rus COVID19 tar­tun­ta­tau­ti­pan­de­mian aikana

Asuk­kai­dem­me tur­val­li­suus on meil­le eri­tyi­sen tär­ke­ää, sil­lä mo­net asuk­kais­tam­me kuu­lu­vat ris­ki­ryh­mään. Ha­luam­me myös tur­va­ta työn­te­ki­jöi­dem­me ter­vey­den ja eh­käis­tä tar­tun­to­jen le­viä­mis­tä. Nou­da­tam­me pal­ve­luis­sam­me vi­ran­omais­ten an­ta­mia ohjeita.

Yk­si­köi­den vie­rai­lu­kiel­toa on jat­ket­tu hal­li­tuk­sen lin­jaa­mien ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­den mu­kai­ses­ti 13.5.2020 as­ti tai kun­nes toi­sin il­moi­te­taan. Yk­si­köi­den vie­rai­lu­kiel­lon li­säk­si asuk­kai­dem­me vie­rai­lut ja lo­mat omais­ten tai tut­ta­vien luo­na siir­re­tään, kun­nes vie­rai­le­mi­nen on jäl­leen turvallista.

Asuk­kai­dem­me ja hen­ki­lös­töm­me yk­si­tyi­syy­den suo­jaa­mi­sek­si em­me voi an­taa tie­to­ja mah­dol­li­sis­ta sai­raus­ta­pauk­sis­ta muil­le kuin omai­sil­le. Asu­kas­koh­tai­sia sai­raus­tie­to­ja luo­vu­te­taan vain hoi­to­suun­ni­tel­maan ni­me­tyil­le omaisille.

Mi­kä­li yk­si­kös­sä epäil­lään mah­dol­lis­ta COVID-19 tar­tun­taa, nou­da­tam­me vi­ran­omais­ten oh­jei­ta ja hoi­dam­me tar­tun­nas­ta epäil­tyä asu­kas­ta muis­ta eril­lään asian­mu­kai­sia suo­ja­va­rus­tei­ta käyt­täen, jot­ta mah­dol­li­nen tar­tun­ta ei pää­si­si le­viä­mään yk­si­köis­sä. Huo­leh­dim­me hy­gie­nias­ta ja de­sin­fioin­nis­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin se­kä THL:n oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti se­kä nou­da­tam­me jo nyt tii­mi­poh­jais­ta työs­ken­te­lyä yksiköissämme.

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön hal­lin­to työs­ken­te­lee tois­tai­sek­si etä­nä ja toi­mis­to on sul­jet­tu. Toi­mis­ton vä­ki on ta­voi­tet­ta­vis­sa nor­maa­lis­ti säh­kö­pos­tit­se ja puhelimitse.

Voit ol­la yh­tey­des­sä lä­hei­see­si esi­mer­kik­si pu­he­li­mit­se, kir­jeit­se tai vi­deo­pu­he­lul­la. Hen­ki­lö­kun­tam­me avus­taa asuk­kai­tam­me yh­tey­den­pi­dos­sa. Li­sä­tie­to­ja voi ky­syä tai esi­mer­kik­si yh­tey­den­pi­dos­ta voi so­pia suo­raan Kar­pa­lo­ko­tien hen­ki­lö­kun­nan kanssa.

Hy­vää pää­siäis­tä toivottaen

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö / Kar­pa­lo­ko­tien henkilökunta

Vs. toi­min­nan­joh­ta­ja
Son­ja Hokkanen
p. 040 322 7116

Koi­vu­ran­nan palvelutalo
Pal­ve­lu­vas­taa­va / sai­raan­hoi­ta­ja Mi­ra Taavitsainen
p. 044 459 6643 tai muu hen­ki­lö­kun­ta 044 459 6578

Ko­ti­pirt­ti ja ryh­mä­ko­ti Maijala
Pal­ve­lue­si­mies Reet­ta Rutanen
p. 044 532 0555 tai Ko­ti­pirt­ti 040 836 9029 ja Mai­ja­la 040 836 9697