Haussa kaksi ohjaajaa/lähihoitajaa

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön Kar­pa­lo­ko­dit tar­jo­aa pal­ve­lua­su­mis­ta ke­hi­tys­vam­mai­sil­le ja vam­mai­sil­le asuk­kail­le kol­mes­sa eri yk­si­kös­sä. Kar­pa­lo­ko­deis­sa ar­vos­te­taan yk­si­löä ja yh­tei­söl­li­syyt­tä. Asuk­kaam­me saa­vat elää oman­nä­köis­tä ja it­se­näis­tä elä­mää ko­din­omai­ses­sa ja tur­val­li­ses­sa ympäristössä.

Haem­me nyt oh­jaa­jaa yö­vuo­roi­hin (va­ki­tui­nen tai so­pi­muk­sen mu­kaan) se­kä 3‑vuorotyöhön (31.8.2020 saak­ka, mah­dol­li­suus myös pi­dem­pään). Edel­ly­täm­me ha­ki­joil­ta teh­tä­vään so­pi­vaa kou­lu­tus­ta, esi­mer­kik­si lä­hi­hoi­ta­ja tai vas­taa­va so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan tut­kin­to, myös opis­ke­li­jat huo­mioi­daan. Ar­vos­tam­me asu­kas­läh­töis­tä ja kun­tout­ta­vaa työotetta.

Kar­pa­lo­ko­deis­sa vä­li­te­tään myös hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nis­ta. Tar­joam­me viih­tyi­sän ja jous­ta­van työym­pä­ris­tön se­kä eri­lai­sia hyvinvointietuja.

Kar­pa­lo­ko­tien työn­te­ki­jä­nä si­nul­la on mah­dol­li­suus myös työ­suh­dea­sun­toon; ri­vi­ta­lon pää­ty­kak­sio 55 ne­liö­tä, sau­na ja te­ras­si, rau­hal­li­nen si­jain­ti al­le ki­lo­met­rin pääs­sä Kar­pa­lo­ko­deil­ta ja kes­kus­tas­ta. Asun­to voi­daan vuo­kra­ta tar­peen mu­kaan uu­del­le työn­te­ki­jäl­le. Kars­tu­las­sa luon­to on lä­hel­lä. Ta­ka­pi­han järvi‑, met­sä- tai niit­ty­mai­se­mat se­kä maa­seu­dun rau­ha ja rai­kas il­ma tuo­vat rik­kaut­ta se­kä asuk­kail­le et­tä henkilökunnalle.

Palk­kauk­ses­sa ja työ­suh­teen eh­dois­sa nou­da­tam­me Yk­si­tyi­sen so­si­aa­li­pal­ve­lua­lan työehtosopimusta.

Lä­he­tä ha­ke­muk­se­si vii­meis­tään 10.5.2020 men­nes­sä. Täy­täm­me pai­kat he­ti so­pi­vien hen­ki­löi­den löydyttyä.

Li­sä­tie­to­ja an­taa sairaanhoitaja/Koivurannan pal­ve­lu­ta­lon pal­ve­lu­vas­taa­va Mi­ra Taa­vit­sai­nen p. 044 532 0523 tai säh­kö­pos­tit­se  se­kä vs. toi­min­nan­joh­ta­ja Son­ja Hok­ka­nen p. 040 322 7116 tai .