Selkokielen päivä

Hy­vää kan­sain­vä­lis­tä sel­ko­kie­len päivää!

Sel­ko­kie­lel­lä tar­koi­te­taan yleis­kiel­tä hel­pom­paa suo­mea. Sel­ko­kie­les­tä on apua ih­mi­sil­le, joil­le lu­ke­mi­nen tai kie­len ym­mär­tä­mi­nen on haas­ta­vaa. Sel­ko­kie­len avul­la yhä useam­mat ih­mi­set pää­se­vät osak­si yh­teis­kun­nal­lis­ta osal­lis­tu­mis­ta ja vai­kut­ta­mis­ta. Kat­so li­sää sel­ko­kie­les­tä osoit­tees­sa Selkokeskus.fi.