OMAISHOITAJIEN VIIKKO

Val­ta­kun­nal­lis­ta omais­hoi­ta­jien viik­koa 22.–27.11.2020 vie­te­tään par­hail­laan. Tee­ma­viik­koa on vie­tet­ty jo vuo­des­ta 2003 ja sil­lä ha­lu­taan nos­taa esiin omais­hoi­to­asioi­ta. Vuo­den 2020 omais­hoi­ta­jien vii­kon tee­ma­na on #Omais­hoi­to­Kos­ket­taa­Jo­kais­ta.

Myös Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö ha­lu­aa nos­taa omais­hoi­ta­jien vii­kon esil­le se­kä kiit­tää kaik­kia omais­hoi­ta­jia tär­keäs­tä työs­tä. Sää­tiön toi­min­nan tar­koi­tuk­seen on erik­seen kir­jat­tu ko­to­na asu­mis­ta tu­ke­van ti­la­päis­hoi­don se­kä omais­hoi­ta­jil­le­kin suun­na­tun vir­kis­tys­toi­min­nan tuot­ta­mi­nen. Sää­tiön tuot­ta­man ti­la­päis­hoi­don pii­ris­sä on ol­lut vuo­sien var­rel­la usei­ta omais­hoi­ta­jia. Omais­hoi­ta­ja­lii­ton mu­kaan Suo­mes­sa ar­vioi­daan ole­van noin 350 000 omais­hoi­to­ti­lan­net­ta, jo­ten ky­se on yh­teis­kun­nal­li­ses­ti vai­kut­ta­vas­ta asiasta.

Vuo­si 2020 on ol­lut poik­keuk­sel­li­nen maa­il­man­laa­jui­ses­ti le­vin­neen ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian vuok­si. Mo­nien voi­ma­va­rat ovat ol­leet koe­tuk­sel­la, eri­tyi­ses­ti hei­dän, jot­ka ovat huo­leh­ti­neet ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vis­ta. Tu­ki­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen on ol­lut ra­joit­tu­nut­ta ja esi­mer­kik­si myös Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö on pan­de­mian ai­ka­na jou­tu­nut kes­keyt­tä­mään pal­ve­lui­taan. Ti­la­päis­hoi­don se­kä vir­kis­tys­toi­min­nan pal­ve­lui­ta ei ole tois­tai­sek­si pys­tyt­ty jär­jes­tä­mään, mut­ta sää­tiöl­lä ku­ten muu­al­la­kin, mie­ti­tään jat­ku­vas­ti ja py­ri­tään ke­hit­tä­mään uusia kei­no­ja tu­kea myös omais­hoi­ta­jia se­kä jär­jes­tää toi­min­taa jäl­leen vuo­den 2021 aikana.

Myös omais­hoi­ta­jien vii­kon pää­ta­pah­tu­ma pi­de­tään ko­ro­na­ti­lan­teen ta­kia tä­nä vuon­na säh­köi­ses­ti ver­kos­sa. Li­sä­tie­to­ja tee­ma­vii­kon ta­pah­tu­mis­ta, tie­dot­teis­ta ja kam­pan­jois­ta löy­tyy Omais­hoi­ta­ja­lii­ton si­vul­ta Omais­hoi­ta­jien viik­ko 22.–27.11.2020.

 

#Omais­hoi­to­Kos­ket­taa­Jo­kais­ta