Vane edistää vammaisten oikeuksia

Tä­mä blo­gi­teks­ti poh­jau­tuu Riit­ta Bur­re­lin ko­lum­niin “Työ vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sien pa­ris­sa jatkuu”.

VANE edistää vammaisten oikeuksia

Vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sien neu­vot­te­lu­kun­ta VANE on vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sis­ta teh­dyn YK:n yleis­so­pi­muk­sen val­tiol­li­nen koor­di­naa­tio­jär­jes­tel­mä. Sen teh­tä­vä­nä on edis­tää yleis­so­pi­muk­sen kan­sal­lis­ta täy­tän­töön­pa­noa ja vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sien huo­mioon ot­ta­mis­ta kaik­kien hal­lin­no­na­lo­jen toi­min­nas­sa.” (https://vane.to/etusivu)

VA­NEn toi­mii so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön yh­tey­des­sä, ja se koos­tuu­kin eri toi­mi­joi­den edus­ta­jis­ta. VA­NEs­sa toi­mii muun muas­sa seu­raa­via edustajia:

 • mi­nis­te­riöt
 • vam­mai­set hen­ki­löt ja hei­dän omaisensa
 • työ­mark­ki­na­jär­jes­töt
 • vam­mais­jär­jes­töt
 • alue- ja paikallishallinnot.

VANE liit­tyy olen­nai­ses­ti YK:n vam­mai­sy­leis­so­pi­muk­seen, jo­ka as­tui Suo­mes­sa voi­maan vuon­na 2016.  Vam­mai­sy­leis­so­pi­muk­sen ja sen vel­voit­tei­den te­ke­mi­nen tun­ne­tuik­si on­kin VA­NEn yk­si tär­keim­mis­tä teh­tä­vis­tä. Li­säk­si VA­NEn teh­tä­vä­nä on laa­tia kan­sal­li­nen toi­min­taoh­jel­ma, jos­sa määritellään

 • tär­keim­mät kan­sal­li­set ta­voit­teet vam­mai­sy­leis­so­pi­muk­sen täytäntöönpanolle,
 • kei­not ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si sekä
 • seu­ran­ta­kei­not toi­min­taoh­jel­man toteutumiselle.

Suo­mes­sa on laa­dit­tu tä­hän men­nes­sä vas­ta en­sim­mäi­nen toi­min­taoh­jel­ma vuo­sil­le 2018–2019 ot­si­kol­la “Oi­keus osal­li­suu­teen ja yh­den­ver­tai­suu­teen”. Seu­ran­ta­ra­por­tin mu­kaan muun muas­sa seu­raa­vat asiat to­teu­tui­vat en­sim­mäi­sen toi­min­taoh­jel­man kaudella:

 • pää­tök­sen­teos­sa otet­tiin pa­rem­min huo­mioon vam­mais­so­pi­muk­sen velvoitteet
 • tie­toi­suus vam­mais­ten osal­li­suu­des­ta lisääntyi
 • tie­toi­suus es­teet­tö­myy­den ja saa­vu­tet­ta­vuu­den mer­ki­tyk­ses­tä lisäänty
 • vam­mai­sy­leis­so­pi­muk­sen vel­voit­teet tu­li­vat tunnetummiksi.

Tä­nä syk­sy­nä neu­vot­te­lu­kun­ta aloit­taa uu­den toi­min­taoh­jel­man laa­ti­mi­sen vuo­sil­le 2020–2023.  Uu­des­sa toi­min­taoh­jel­mas­sa oli­si vas­tat­ta­va on­gel­mal­li­ses­ti to­teu­tu­nei­siin asioi­hin, jo­ten val­mis­te­lu­työs­sä on­kin kes­ki­tyt­tä­vä ar­vioi­maan yleis­so­pi­muk­sien mu­kais­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta vam­mais­ten ih­mis­ten arjessa.

VANE te­kee myös tii­vis­tä yh­teis­työ­tä vam­mais­ten ja hei­tä edus­ta­vien jär­jes­tö­jen kans­sa. Yh­des­sä he päät­tä­vät, mi­tä pain­opis­tei­tä ja toi­men­pi­tei­tä uu­teen toi­min­taoh­jel­maan oli­si hy­vä lait­taa. VA­NEn teh­tä­vä­nä on pait­si ol­la laa­ti­mas­sa toi­min­taoh­jel­maa myös seu­ra­ta, mi­ten pit­kän ai­ka­vä­lin toi­men­pi­teet käy­tän­nös­sä toteutuvat.

Läh­teet:

https://vane.to/etusivu

https://vane.to/vammaisyleissopimus

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/tyo-vammaisten-henkiloiden-oikeuksien-parissa-jatkuu