Viime vuoden viestinnästä

Vies­tin­tä ja sen ke­hit­tä­mi­nen on ol­lut pit­kään jo pain­opis­tee­näm­me Kar­pa­lo­ko­deil­la, jo­ten olem­me päät­tä­neet teh­dä jo­ka vuo­si vies­tin­tä­ra­por­tin. Ra­por­tis­sa käy­dään lä­pi, mi­ten, mis­sä ja kuin­ka on­nis­tu­nees­ti vies­tim­me edel­li­se­nä vuon­na.  Ra­port­ti on laa­dit­tu hal­li­tus­työs­ken­te­lyn tuek­si ja se kes­kit­tyy Kar­pa­lo­ko­tien ul­koi­seen viestintään.

Kos­ka ha­luam­me toi­min­tam­me ole­van lä­pi­nä­ky­vää, täs­sä blo­gi­teks­tis­sä esit­te­lem­me myös teil­le lu­ki­joil­le koo­tus­ti ra­por­tin pääkohtia.

Yleis­kat­saus

Vuon­na 2018 Kar­pa­lo­ko­deil­la saa­tiin pal­jon ai­kaan vies­tin­nän sa­ral­la. Uu­det verk­ko­si­vut ja Face­book-si­vut otet­tiin ak­tii­vi­seen käyt­töön, vies­tin­tä­stra­te­gi­aa alet­tiin työs­tä­mään ja vi­su­aa­li­suu­teen kiin­ni­tet­tiin ai­em­paa enem­män huo­mio­ta. Li­säk­si Kar­pa­lo­ko­deil­le hom­mat­tiin markkinointimateriaaleja.

Verk­ko­si­vut

Suo­si­tuim­pien si­vu­jen pe­rus­teel­la ih­mi­siä kiin­nos­taa Kar­pa­lo­ko­tien tar­joa­mat pal­ve­lut se­kä ta­ri­nat. Pal­ve­lu­ko­deis­ta eni­ten kat­sot­tiin Koi­vu­ran­taa ja vuo­kra-asun­nois­ta Linnunlaulua.

Vii­si kat­so­tuin­ta si­vuam­me olivat:

  1. Etusi­vu
  2. Pal­ve­lu­ko­dit
  3. Yh­teys
  4. Ta­ri­nat
  5. Vuo­kra-asun­not

Verk­ko­si­vu­jem­me blo­gis­sa kes­ki­tym­me asia­pi­tois­ten teks­tien jul­kai­se­mi­seen. Ai­heet voi­vat liit­tyä (kehitys)vammaisia kos­ke­viin muu­tok­siin tai esi­mer­kik­si jär­jes­tä­miim­me ti­lai­suuk­si. Li­säk­si blo­gis­sam­me jul­kais­taan myös poh­ti­via teks­te­jä. Blo­gi­teks­te­jä jul­kai­sim­me vii­me vuon­na 13 kap­pa­let­ta ja suo­si­tuin blo­gi­teks­tim­me ker­toi työ­hy­vin­voin­nis­ta.

Ta­ri­nat-si­vuil­la sen si­jaan kes­ki­tym­me ja­ka­maan lu­ki­joil­lem­me Kar­pa­lo­ko­tien ar­kea työn­te­ki­jöi­den ja asuk­kai­den nä­kö­kul­mas­ta. Asu­kas­ta­ri­nat oli­vat suo­si­tuin­ta luet­ta­vaa vii­me vuon­na, ja eh­do­ton suo­sik­ki­ta­ri­na oli Ka­ler­von tarina.

Face­book-si­vut

Vuo­den 2018 lo­pus­sa Face­book-si­vuil­lam­me oli 108 tyk­käys­tä. Vuo­den ai­ka­na teim­me 60 päi­vi­tys­tä, jois­sa ja­oim­me ar­jen het­kiä  tai oh­ja­sim­me lu­ki­joi­ta verk­ko­si­vuil­lem­me. Li­säk­si ker­roim­me re­aa­liai­kai­ses­ti työn­te­ki­jöi­den kou­lu­tus­reis­suis­ta ja avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta. Avoin­ten työ­paik­ko­jen mai­nok­sia jaet­tiin ahkerasti.

Edus­ta­vuus se­kä nä­ky­vyys pai­ne­tuis­sa lehdissä

Edus­ta­vuu­del­la tar­koi­te­taan si­tä, mis­sä kaik­kial­la Kar­pa­lo­ko­dit nä­kyi ja mi­ten. Verk­ko­si­vu­jen ja Face­book-si­vu­jen li­säk­si edus­ta­vuu­teen kuu­luu muun muas­sa mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lit, toi­mi­ti­lat se­kä hen­ki­lö­kun­nan käyttäytyminen.

Vuo­den 2018 ai­ka­na Kar­pa­lo­ko­deil­la pa­nos­tet­tiin edus­ta­vuu­teen muun muas­sa ti­laa­mal­la mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­le­ja. Yh­te­ne­väi­sil­lä vä­ri­sä­vyil­lä ja fon­teil­la ole­vat ban­de­rol­lit, esit­teet ja avai­men­pe­rät loi­vat Kar­pa­lo­ko­tien brän­diä tun­ne­tum­mak­si. Toi­mi­ti­lo­jen edus­ta­vuu­teen pa­nos­tet­tiin lai­tat­ta­mal­la yk­si­köi­den ja toi­mis­ton ul­ko-oviin Kar­pa­lo­ko­tien il­meen mu­kai­set kyl­tit. Yh­te­ne­väi­set kyl­tit li­sää­vät Kar­pa­lo­ko­tien nä­ky­vyyt­tä Kars­tu­lan katukuvassa.

Kar­pa­lo­ko­dit edus­ti it­se­ään muun muas­sa yk­si­köi­den omais­ten il­lois­sa, esit­te­le­mäl­lä toi­min­taan­sa opis­ke­li­joil­le ja LC Kars­tu­la ‑seu­ral­le. Li­säk­si Kar­pa­lo­ko­dit jär­jes­ti myös yh­teis­työs­sä Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n ja Saa­ri­jär­ven Seu­dun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n kans­sa in­fo­ti­lai­suu­den it­se­mää­rä­mi­soi­keu­den tukemisesta.

Verk­ko­si­vu­jen ja so­si­aa­li­sen me­dian li­säk­si Kar­pa­lo­ko­dit nä­kyi myös pai­kal­lis­leh­dis­sä. Pai­kal­lis­leh­ti Viis­piik­ki­nen te­ki vuon­na 2018 kol­me Kar­pa­lo­ko­tei­hin liit­ty­vää leh­ti­jut­tua. En­sim­mäi­nen leh­ti­jut­tu (15.2.2018) kes­kit­tyi esit­te­le­mään Kar­pa­lo­ko­tien apu­toi­mi­ni­men käyt­töön­ot­toa ja ker­to­maan Kar­pa­lo­ko­tien toi­min­nas­ta yleisesti.

Seu­raa­vat kak­si jut­tua il­mes­tyi­vät sa­ma­na päi­vä­nä (8.3.). Toi­nen ju­tuis­ta kä­sit­te­li pa­nee­li­kes­kus­te­lua, jo­hon Ai­ri Hok­ka­nen osal­lis­tui Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön edus­ta­ja­na. Toi­nen ju­tuis­ta puo­les­taan kes­kit­tyi esit­te­le­mään Ka­ler­vo Möt­tö­sen elämää.

Nel­jäs leh­ti­jut­tu, jo­ka il­mes­tyi Saa­ri­jär­ve­läi­ses­sä (24.4.), ker­toi it­se­mää­rää­mi­soi­keu­des­ta ja si­vusi sa­mal­la myös sää­tiön jär­jes­tä­mäs­tä it­se­mää­rää­mi­soi­keus-in­fo­ti­lai­suu­des­ta. Sa­mas­ta in­fo­ti­lai­suu­des­ta oli Saa­ri­jär­ve­läi­ses­sä myös mai­nos (20.3.).

Mi­ten täs­tä eteenpäin?

Vies­tin­tä­ra­por­tin tär­kein teh­tä­vä on an­taa rea­lis­ti­nen ku­vaus ul­koi­sen vies­tin­nän ti­las­ta, jot­ta voim­me ke­hit­tyä. Jat­kos­sa vies­tin­täm­me pain­opis­tei­tä tu­lee ole­maan mm. jul­kai­su­jen sään­nöl­li­syys ja monipuolisuus.

Tär­kein­tä kui­ten­kin on, et­tä vies­tin­täm­me miel­lyt­tää tei­tä — lu­ki­joi­tam­me -, jo­ten kaik­ki ri­sut ja ruusut otam­me avo­sy­lin vas­taan! Mis­tä te ha­luai­sit­te kuul­la lisää?