Asukastyytyväisyyttä

Kar­pa­lo­ko­tien pal­ve­lu­vas­taa­va Jen­ni suo­rit­ti tä­nä ke­vää­nä lop­puun lä­hie­si­mies­tut­kin­non, ja hän laa­ti opin­to­jen­sa puit­teis­sa Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kail­le ja lä­hei­sil­le asu­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn. Täs­sä blo­gi­teks­tis­sä esi­tel­lään ky­se­lyn tu­los­ten pää­koh­tia, jot­ta te­kin tie­täi­sit­te, mi­ten Kar­pa­lo­ko­deil­la viih­dy­tään niin asuk­kai­den kuin hei­dän lä­heis­ten­sä näkökulmasta.

Asuk­kai­den tyy­ty­väi­syys Karpalokoteihin

  • Vas­taa­jia yh­teen­sä 26 kai­kis­ta yksiköistä
  • Osal­la oli tulkki/avustaja apu­na ky­se­lyyn vastaamisessa
  • Ky­se­lys­sä oli kah­dek­san ky­sy­mys­tä se­kä va­paa sana
  • Ky­sy­myk­set liit­tyi­vät muun muas­sa asuk­kaan huo­nee­seen, tar­joil­tuun ruo­kaan ja ruo­ka­toi­vei­siin, hen­ki­lö­kun­nan toi­min­taan se­kä asuk­kaan ulkoilumahdollisuuksiin

Tii­vis­te­tys­ti voi­daan to­de­ta, et­tä Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kaat ovat tyy­ty­väi­siä asu­mi­seen­sa ja saa­maan­sa palveluun:

Jo­kai­ses­sa koh­das­sa enem­mis­tö asuk­kais­ta il­mai­si tyy­ty­väi­syyt­tä. Suu­rim­mat hei­tot oli­vat ruo­ka­toi­vei­den huo­mioi­mi­ses­sa se­kä ulkoilumahdollisuuksissa.

Asuk­kaat lis­ta­si­vat ky­se­lyyn myös ak­tii­vi­ses­ti omia ruo­ka­toi­vei­taan, jot­ka ote­taan jat­kos­sa pa­rem­min huo­mioon. Li­säk­si asuk­kaat sai­vat toi­voa, min­kä­lais­ta toi­min­taa he kai­pai­si­vat enem­män. Vas­tauk­sis­sa il­me­ni, et­tä asuk­kaat toi­voi­vat enem­män mm. ret­kiä, elo­ku­via, ul­koi­lua ja uimista.

Tä­män ky­se­lyn poh­jal­ta Kar­pa­lo­ko­tien toi­min­taa voi­daan ke­hit­tää vie­lä asu­kas­läh­töi­sem­pään suun­taan, vaik­ka ky­se­lyn tu­lok­set oli­vat­kin positiivisia.

Asuk­kai­den lä­heis­ten tyy­ty­väi­syys Karpalokoteihin

  • Vas­taa­jia yh­teen­sä 19
  • Ky­se­lys­sä oli 8 kysymystä
  • Ky­sy­myk­set liit­tyi­vät muun muas­sa hen­ki­lö­kun­nan saa­ta­vuu­teen ja pal­ve­lualt­tiu­teen, tie­don­saan­tiin, Kar­pa­lo­ko­tien mark­ki­noin­ti­ka­na­viin se­kä pal­ve­lui­den toi­mi­vuu­teen ja kehittämiseen

Lä­heis­ten vas­tauk­sis­sa oli hie­man enem­män ha­jon­taa kuin asuk­kai­den vas­tauk­sis­sa. Pää­sään­töi­ses­ti lä­heis­tein pa­lau­te oli kui­ten­kin positiivista.

Ku­ten yl­lä ole­vas­ta kaa­vios­ta il­me­nee, enem­mis­tö asuk­kai­dem­me omai­sis­ta on tyy­ty­väi­siä hen­ki­lö­kun­nan toi­min­taan ja sii­hen, et­tä lä­hei­ses­tä an­ne­taan riit­tä­väs­ti tie­toa. Sen si­jaan Kar­pa­lo­ko­tien ver­kos­sa ole­viin ka­na­viin (verk­ko­si­vut, Face­book-si­vut) tu­tus­tu­mi­nen on ol­lut heikkoa.

Li­säk­si lä­hei­sil­tä ky­syt­tiin, mi­kä Kar­pa­lo­ko­tien toi­min­nas­sa on toi­mi­vaa ja mi­kä kai­pai­si ke­hi­tys­tä. Ke­hu­ja ke­rä­si­vät mm. am­ma­til­li­nen ja ys­tä­väl­li­nen hen­ki­lö­kun­ta, omais­ten il­lat, ret­ket ja vir­kis­tys­toi­min­ta, hy­vä ja asia­kas­läh­töi­nen hoi­to, avoi­muus ekä ko­din­omai­nen ym­pä­ris­tö. Pa­ran­nuseh­do­tuk­sis­sa kes­kei­sin tee­ma oli tie­dot­ta­mi­sen pa­ran­ta­mi­nen. Tä­mä sa­mai­nen tee­ma on ol­lut Kar­pa­lo­ko­deil­la työn al­la, sil­lä tä­män vuo­den ai­ka­na ote­taan käyt­töön vies­tin­tä­stra­te­gia ja ‑suun­ni­tel­ma.

Lo­puk­si lä­hei­sil­tä ky­syt­tiin, suo­sit­te­li­si­vat­ko he Kar­pa­lo­ko­tien pal­ve­lui­ta muil­le. 78% lä­hei­sis­tä suo­sit­te­li­si Kar­pa­lo­ko­tien pal­ve­lui­ta muille.

Kii­täm­me kaik­kia ky­se­lyyn vas­tan­nei­ta! Tä­män poh­jal­ta on hy­vä ke­hit­tää pal­ve­lui­tam­me yhä toi­mivam­maksi.