Selkokielinen vaalikeskustelu Yle Areenassa 4.4.

Yle Aree­nas­sa on näh­tä­vil­lä 4.4. al­kaen sel­ko­kie­li­nen vaa­li­kes­kus­te­lu, jos­sa on mu­ka­na jo­kai­ses­ta edus­kun­ta­puo­lu­ees­ta edus­ta­ja. Vaa­li­kes­kus­te­lun ylei­sös­sä on muun muas­sa suo­mea opis­ke­le­via maa­han­muut­ta­jia, suo­ma­lai­sia afaa­tik­ko­ja se­kä ke­hi­tys­vam­mai­sia. Hei­dän apu­naan on pu­nai­set ja vih­reät kor­tit, joi­den avul­la he näyt­tä­vät, mil­loin he ym­mär­tä­vät kes­kus­te­li­joi­den pu­het­ta ja mil­loin se on taas lii­an vaikeaa.

Pa­nee­lin kes­kus­te­luai­hei­na on se­kä ylei­siä et­tä myös koh­de­ryh­miä kiin­nos­ta­via tee­mo­ja. Mar­git Ala­sal­mi juon­taa pa­nee­lia Na­sib Na­se­rin avustuksella.

Pa­nee­lia on ol­lut jär­jes­tä­mäs­sä Ylen sel­ko­uu­ti­set yh­teis­työs­sä Ke­hi­tys­vam­ma­lii­ton kanssa.

Läh­de: Yle