DIKO-hanke päättymässä

Kar­pa­lo­ko­dit on ol­lut mu­ka­na kol­mi­vuo­ti­ses­sa Jy­väs­ky­län am­mat­ti­kor­kea­kou­lun Työ­hy­vin­voin­tia di­gi­taa­li­suu­den ja ko­kei­lu­kult­tuu­rin kei­noin -hank­kees­sa eli tut­ta­val­li­sim­min DI­KO-hank­kees­sa. Nyt han­ke on kui­ten­kin tul­lut pää­tök­seen­sä, ja on ai­ka kat­soa tii­vis­te­tys­ti, mil­lai­nen han­ke oi­keas­taan oli ja mi­tä hyö­tyä sii­tä on ol­lut Karpalokodeille.

DI­KO-hank­keen pää­ta­voit­tee­na oli “ke­hit­tää ko­ti­hoi­toa ja pal­ve­lua­su­mis­ta tar­joa­vien yri­tys­ten lä­hie­si­mies­ten joh­ta­mis­osaa­mis­ta ja työn­te­ki­jöi­den työ- ja toi­min­ta­kult­tuu­ria hyö­dyn­tä­mäl­lä di­gi­taa­li­suut­ta ja ko­kei­lu­kult­tuu­ria”. Osa­ta­voit­tei­ta oli puo­les­taan usei­ta: lä­hie­si­mies­ten joh­ta­mis­osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen, hen­ki­lös­tön di­gi­taa­li­sen osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen, hoi­to­hen­ki­lös­tön fyy­si­sen ja psyyk­ki­sen työ­hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­nen se­kä vies­tin­nän ke­hit­tä­mi­nen. Li­sää hank­kees­ta ja sen ta­voit­teis­ta voit lu­kea tääl­tä.

Kar­pa­lo­ko­tien hen­ki­lös­tö osal­lis­tui ak­tii­vi­ses­ti DI­KO-hank­kee­seen kol­men vuo­den ai­ka­na. Hank­keen myö­tä joh­to­por­ras pää­si kuu­le­maan mie­len­kiin­toi­sia luen­to­ja ja ver­kos­toi­tu­maan mui­den kes­ki­suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kans­sa. Muu hen­ki­lö­kun­ta puo­les­taan pää­si naut­ti­maan hank­keen ve­tä­mis­tä ty­hy-päi­vis­tä, joil­la pa­ran­net­tiin työyh­tei­sön ilmapiiriä.

Toi­min­nan­joh­ta­jan mu­kaan DI­KO-hank­kees­ta on ol­lut pal­jon hyö­tyä Kar­pa­lo­ko­deil­le. Pal­ve­lui­den laa­dun pa­ran­ta­mi­sen eteen tu­li teh­tyä eri­lai­sia ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­tei­tä se­kä mie­tit­tyä si­tä kaik­kein tär­kein­tä eli ar­vo­ja. Li­säk­si toi­min­nan­joh­ta­ja nä­kee, et­tä hank­keen myö­tä työyh­tei­sös­sä on mie­tit­ty ja ke­hi­tet­ty myös vies­tin­tää, kir­jaa­mis­ta, työ­hy­vin­voin­tia ja esi­mies­työ­tä. Han­ke an­toi siis eväi­tä tär­kei­den tee­mo­jen pohdiskeluun.

DI­KO-han­ke hui­pen­tui kes­ki­viik­ko­na 30.1.2019 jär­jes­tet­tyyn pää­tös­se­mi­naa­riin, jos­sa koot­tiin hank­keen tu­lok­sia se­kä kuul­tiin asian­tun­ti­ja­pu­heen­vuo­ro­ja. Se­mi­naa­riin osal­lis­tu­jat pää­si­vät kuu­le­maan mie­len­kiin­tois­ta tie­toa muun muas­sa sii­tä, mi­ten ai­vo­työ kuor­mit­taa hoi­to­työs­sä. Teo­reet­ti­sen ja tut­ki­muk­sel­li­sen tie­don vas­ta­pai­nok­si pää­tös­se­mi­naa­ria viih­dyt­ti Osuus­kun­ta Ku­jeen im­pro­vi­saa­tio­esi­tyk­set, joi­den avul­la mm. ha­vain­nol­lis­tet­tiin DI­KO-hank­keen tuloksia.

Hank­keen lo­pul­li­set verk­ko­si­vut jul­kais­taan 28.2.2019. Näil­tä verk­ko­si­vuil­ta löy­tyy tar­kem­paa tie­toa sii­tä, mi­tä Kar­pa­lo­ko­deil­la teh­tiin näi­den kol­men vuo­den ai­ka­na, ja mi­tä tu­lok­sia hank­keen myö­tä saa­vu­tet­tiin. Ole siis kuu­lol­la, uu­det verk­ko­si­vut lin­ka­taan Kar­pa­lo­ko­tien Face­boo­kiin he­ti, kun ne on julkaistu!