Vammaiskortti apuvälineenä

Ke­sä­kuus­ta 2018 läh­tien Suo­mes­sa on voi­nut ha­kea EU:n Vammaiskorttia. 

Mi­kä on Vammaiskortti?

Vam­mais­kort­ti on va­paa­eh­toi­nen ja mak­sul­li­nen kort­ti, jo­ka toi­mii vam­mais­ten hen­ki­löi­den kom­mu­ni­koin­nin ja osal­lis­tu­mi­sen apu­vä­li­nee­nä Suo­mes­sa ja muis­sa EU-mais­sa.” (www.kela.fi/vammaiskortti)

Kort­ti toi­mii siis kom­mu­ni­koin­nin ja osal­lis­tu­mi­sen apu­vä­li­nee­nä heil­le, jot­ka tar­vit­se­vat eri­tyis­tä tu­kea osal­lis­tu­mi­ses­saan yh­teis­kun­nan toi­min­taan. Vam­mai­nen hen­ki­lö voi kor­tin avul­la osoit­taa vam­mai­suu­ten­sa ja/tai avus­ta­jan tar­peen­sa esi­mer­kik­si eri­lai­sis­sa kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­ta­pah­tu­mis­sa se­kä jul­ki­sis­sa kulkuneuvoissa.

Vam­mais­kor­tis­ta pe­ri­tään 10€ maksu.

Ku­ka voi ha­kea Vammaiskorttia?

Vam­mais­kort­tia voi­vat ha­kea sel­lai­set hen­ki­löt, joil­le on ai­em­min myön­net­ty ja voi­mas­sao­le­va pää­tös. Kor­tin ha­ke­mi­seen ei siis tar­vi­ta uut­ta pää­tös­tä. En­sim­mäi­sen kol­men vuo­den ko­kei­lu­jak­son ai­ka­na täl­lai­sia pää­tök­siä ovat:

 • Ke­lan al­le 16-vuo­ti­aan vammaistuki
 • Ke­lan 16 vuot­ta täyt­tä­neen vammaistuki
 • Ke­lan elä­ket­tä saa­van hoitotuki
 • Kuu­lo­vam­mai­sen tulk­kaus­pää­tös (A)
 • Kuu­lo- ja nä­kö­vam­mai­sen tulk­kaus­pää­tös (A)
 • Pu­he­vam­mai­sen tulk­kaus­pää­tös (A)
 • Omais­hoi­to­so­pi­mus (vam­mais­kort­ti tar­koi­tet­tu omais­hoi­det­ta­val­le) (A)
 • Vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­nen kuljetuspalvelupäätös
 • So­si­aa­li­huol­to­lain mu­kai­nen liik­ku­mi­sen tuen pää­tös (ns. kuljetuspalvelupäätös)
 • Pää­tös saat­ta­ja­pal­ve­lus­ta (osa­na VPL:n kul­je­tus­pal­ve­lua tai SHL:n mu­kai­nen liik­ku­mis­ta tu­ke­va pää­tös) (A)
 • Vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­nen pal­ve­lua­su­mis­pää­tös (A)
 • Vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­nen Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu ‑pää­tös (A)
 • Vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­nen päivätoimintapäätös
 • Eri­tyis­huol­to-oh­jel­man mu­kai­nen pää­tös ja sii­hen liit­ty­vät pal­ve­lut (A)
 • Nä­kö­vam­mais­kort­ti (A)

(A) = Osal­la näis­tä pää­tök­sis­tä Vam­mais­kort­tiin voi saa­da A‑merkinnän, jol­la voi ha­lu­tes­saan to­den­taa avus­ta­jan tai tu­ki­hen­ki­lön tar­peen tai mukanaolon.

Mi­ten Vam­mais­kort­tia haetaan?

Kat­so tar­kat oh­jeet tääl­tä.

Mi­tä kor­tis­sa tu­lee olemaan?

Kort­tiin tu­lee nä­ky­viin seu­raa­vat tie­dot kor­tin haltijasta:

 • va­lo­ku­va
 • ni­mi
 • syn­ty­mä­ai­ka
 • mah­dol­li­nen A‑merkintä

Kor­tin tie­dot ovat se­kä suo­mek­si et­tä englan­nik­si.  Li­säk­si kor­tis­sa on pis­te­kir­joi­tus­ta, kor­tin sar­ja­nu­me­ro, ho­lo­gram­mi­tun­nis­te se­kä va­paa­eh­toi­nen QR-koo­di. QR-koo­din taak­se voi­daan tal­len­taa tie­to­ja kor­tin käyt­tä­jän tuen ja avun tarpeista.

Kor­tin ta­ka­puo­lel­le on mah­dol­lis­ta li­sä­tä myös sym­bo­lei­ta, joi­den avul­la avun ja tuen tar­peen voi hel­pos­ti kertoa.

 

Läh­teet:

www.vammaiskortti.fi

https://www.kela.fi/vammaiskortti