Esittelyssä sairaanhoitaja Tiina

Kuka olet? Mikä on toimenkuvasi Karpalokodeilla?

Tii­na Sai­nio. Toi­min Kar­pa­lo­ko­deil­la sai­raan­hoi­ta­jan ja Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lon pal­ve­lu­vas­taa­van sijaisena.

Olen val­mis­tu­nut lä­hi­hoi­ta­jak­si vuon­na 1996 se­kä sai­raan­hoi­ta­jak­si vuon­na 2000. Olen työs­ken­nel­lyt pää­osin van­hus­puo­lel­la sai­raan­hoi­ta­ja­na ja esi­mies­teh­tä­vis­sä, mut­ta mi­nul­ta löy­tyy työ­ko­ke­mus­ta myös mielenterveyspuolelta.

 

Mistä olet kotoisin?

Haa­pa­ve­del­tä, Pohjois-Pohjanmaalta.

 

Miten päädyit Karstulaan?

Löy­sin mie­hen Kars­tu­las­ta, jo­ten hä­nen ta­ki­aan muu­tin tänne.

 

Mikä on ensivaikutelmasi Karpalokodeista?

In­nos­ta­va! Asuk­kaat ote­taan yk­si­löl­li­ses­ti huo­mioon, ja asuk­kai­den ja hen­ki­lö­kun­nan vä­lil­lä val­lit­see hy­vä hen­ki. Olen ko­ke­nut mie­lui­se­na uu­te­na haas­tee­na tä­män vam­mais­työn. Ai­em­pi ko­ke­muk­se­ni vam­mai­sis­ta on tul­lut sii­tä, kun toi­min Haa­pa­ve­del­lä Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n pu­heen­joh­ta­ja­na useam­man vuoden.

 

Mitä harrastat vapaa-ajallasi?

Käyn koi­ran kans­sa len­kil­lä. Pi­dän myös luon­toon liit­ty­vis­tä asiois­ta; mar­jas­tan, sie­nes­tän ja ret­kei­len myös.

 

Kerro jokin hauska fakta itsestäsi.

Kos­ka Haa­pa­vet­tä pi­de­tään kan­te­le­pi­tä­jä­nä, osaan soit­taa hie­man kanteletta.