Reetan tarina

Aloi­tin työt Kars­tu­las­sa tam­mi­kuus­sa 2018. Mi­nul­la on taus­tal­la mo­nen­lais­ta kou­lu­tus­ta ja osaa­mis­ta. Ter­veys­tie­teis­tä olen väi­tel­lyt ai­na toh­to­rik­si as­ti. Ha­lusin kui­ten­kin käy­tän­nön työn pa­riin ja suo­ri­tan vie­lä so­sio­no­min opin­to­ja, jot­ka saan val­miik­si lop­pu­vuo­des­ta 2018.

Työs­ken­te­len Ko­ti­pir­tis­sä ja Mai­ja­las­sa pal­ve­lue­si­mie­he­nä. Työ­ni on mo­ni­puo­lis­ta, mie­len­kiin­tois­ta ja an­toi­saa. Työs­sä­ni tär­keäs­sä roo­lis­sa on asu­kas ja hä­nen yk­si­löl­li­nen hy­vin­voin­tin­sa. Py­rin työs­sä­ni tu­ke­maan asu­kas­ta oman­nä­köi­sen elä­män to­teu­tu­mi­ses­sa. Li­säk­si py­rin tuo­maan yk­sik­kööm­me uusia aja­tuk­sia ja toi­min­ta­ta­po­ja se­kä luon­to­läh­töis­tä toi­min­taa. Hy­vin­voi­van asuk­kaan taus­tal­la on hy­vin­voi­va ja jak­sa­va hen­ki­lö­kun­ta. Työ­hy­vin­voin­ti on yk­si tär­keä ke­hit­tä­mi­sen koh­de työyh­tei­sös­säm­me, ja sii­hen tu­lem­me tu­le­vai­suu­des­sa kiin­nit­tä­mään erityishuomiota.

Va­paa-ai­ka­ni ku­luu per­heen pa­ris­sa. Yh­des­sä lii­kum­me luon­nos­sa ja ve­sil­lä. Olen myös ak­tii­vi­nen koi­ra­har­ras­ta­ja, mi­tä kaut­ta mi­nul­le on syn­ty­nyt kiin­nos­tus eläi­na­vus­tei­seen työskentelyyn.

Olen iloi­nen, et­tä saan työs­ken­nel­le kau­niin luon­non kes­kel­lä, pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la, jo­ka tar­jo­aa lois­ta­vat ja mo­ni­puo­li­set puit­teet to­teut­taa asu­mis­pal­ve­lui­ta eri­tyi­sil­le ihmisille.