Tuulan tarina

Olen terveydenhoitaja/sairaanhoitaja ja olen täl­lä het­kel­lä sai­raan­hoi­ta­jan si­jai­se­na Kar­pa­lo­ko­deil­la. Olen ko­toi­sin Kars­tu­las­ta eli “pal­jas­jal­kai­nen” kars­tu­nen niin kuin sanotaan.

Val­mis­tuin vuon­na 1972 apu­hoi­ta­jak­si Joen­suun sai­raan­hoi­to-op­pi­lai­tok­ses­ta ja tein si­jai­suuk­sia mm. Kars­tu­las­sa van­hain­ko­din eri osas­toil­la ja 1973  sain vi­ran ko­ti­sai­raan­hoi­dos­ta. Vuon­na 1977 läh­din Pir­kan­maan sai­raan­hoi­to-op­pi­lai­tok­seen ja val­mis­tuin sai­raan­hoi­ta­jak­si 1979. Työs­ken­te­lin sen jäl­keen Kars­tu­lan ter­vey­ase­mal­la eri yk­si­köis­sä vuo­teen 1985, jol­loin läh­din eri­kois­tu­maan ter­vey­den­hoi­ta­jak­si Kes­ki-Suo­men sairaanhoito-oppilaitokseen.

Toi­min las­ten­neu­vo­la­ter­vey­den­hoi­ta­ja­na Kars­tu­las­sa ja sa­mal­la hoi­din vuo­des­ta 1995 osas­ton­hoi­ta­jan vir­kaa. Vuo­des­ta 2009 olin Saa­ri­kan alu­een neu­vo­lan, kou­lun ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­vas­taa­va. Eläk­keel­le jäin vuon­na 2017 kun­nes otin sai­raan­hoi­ta­jan si­jai­suu­den Kar­pa­lo­ko­deil­la hei­nä­kuus­sa 2019.

Va­paa-ajal­la yleen­sä har­ras­tan lii­kun­taa lenk­kei­lyn ja rat­sas­tuk­sen muo­dos­sa. Teen kä­si­töi­tä, hel­mi­töi­tä, ja kuk­ka­si­don­taa. Kan­sa­lais­opis­ton pii­ri­reis­sä teen puu­töi­tä ja voi­mis­te­lua ja kä­si­töi­tä. Li­säk­si löy­sin 4 vil­li­kis­san­pen­tua pa­ri vuot­ta sit­ten ja ne ovat jään­neet meil­le asu­maan. Pa­ri ka­nia­kin ja yk­si shet­lan­nin­po­ni­kin meil­tä löytyy.

Olen viih­ty­nyt hy­vin Kar­pa­lo­ko­deil­la. Työ on mo­ni­puo­lis­ta ja vaih­te­le­vaa. Tun­nel­ma on ko­di­kas ja asuk­kai­den mie­li­pi­teet ja toi­veet huo­mioo­not­ta­va. Työn­te­ki­jät ovat ot­ta­neet mi­nut hy­vin vas­taan ja tun­nen ole­va­ni yk­si po­ru­kas­ta. Tääl­lä val­lit­see hy­vä työil­ma­pii­ri. On mu­ka­vaa työs­ken­nel­lä mu­ka­vas­sa työn­te­ki­jä­po­ru­kas­sa ja saa­da teh­dä työ­tä asuk­kai­den hyväksi.