TOUKOKUUN KUULUMISIA

Tou­ko­kuun ko­ho­koh­ta oli Pel­ti- ja Ra­ken­nus­pal­ve­lu Vai­ni­kai­nen Oy:n jär­jes­tä­mä Joel Hal­li­kai­sen keik­ka Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la äi­tien­päi­vä­nä. Keik­ka oli erit­täin tun­nel­mal­li­nen ja Kar­pa­lo­ko­tien vä­ki ha­lu­aa kiit­tää Ja­ria suu­res­ti sen järjestämisestä!

Ko­ti­pir­tin hen­ki­lö­kun­ta viet­ti myös vir­kis­tys­päi­vää Yrit­tä­jien mö­kil­lä. Oh­jel­mas­sa oli muun muas­sa ul­koi­lua ja jouk­kue­kil­pai­lu­ja, jot­ka työn­te­ki­jät oli­vat it­se kek­si­neet. Luon­tai­ses­ti si­nun Kir­si Piis­pa­nen kä­vi pi­tä­mäs­sä hy­vin­voin­ti- ja ren­tou­tus­te­ra­pi­aa. Lo­puk­si pais­tet­tiin mak­ka­raa ja her­ku­tel­tiin Lä­hi­kon­tin sa­laa­teil­la ja juus­to­ka­kul­la. Osa työn­te­ki­jöis­tä kä­vi sau­nas­sa vir­kis­täy­ty­mäs­sä ja yk­si roh­kea näh­tiin myös jär­ves­sä pulahtamassa.

Yk­si­köis­sä on ul­koil­tu ja myös ruo­kail­tu ul­ko­sal­la ai­na sään sal­lies­sa, ke­sän en­sim­mäi­set let­tu­kes­tit mu­kaan lu­kien. Li­säk­si on pi­det­ty muun muas­sa tie­to­vi­so­ja ja bin­goa, mie­li­ku­va­jump­paa ja muis­te­lu­tuo­kioi­ta, seu­rat­tu Eu­ro­vii­su­ja se­kä jär­jes­tet­ty kau­neu­den­hoi­to­päi­vä ja nau­tis­kel­tu in­tia­lai­ses­ta pää­hie­ron­nas­ta. Pa­pu­ne­tin ää­ni­pan­kis­ta on kuun­nel­tu ää­niä ja ar­vail­tu mi­hin ne liit­ty­vät. Ko­ti­pir­tis­sä on myös kuun­nel­tu Joel Hal­li­kai­sen lah­joit­ta­mia le­vy­jä se­kä es­pan­ja­lais­ta musiik­kia ja tu­tus­tut­tu es­pan­ja­lai­seen kult­tuu­riin. Lu­ku­tuo­kiois­sa on luet­tu eläin­ta­ri­noi­ta ja ar­vuu­tel­tu sananparsia.

Enem­män ke­sä­kuu­lu­mi­sia taas en­si kuun vaih­tees­sa. Seu­raa myös Face­book ‑si­vu­jam­me, jon­ne päi­vi­täm­me li­sää kuulumisia.

 

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

 • 1 asun­to, 1h +k, 28,5m²
 • Asun­not invamitoitettuja
 • Lä­hel­lä terveysasemaa
 • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

 • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
 • Lä­hel­lä terveysasemaa
 • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

 • 5 asun­toa, 2h+k (52m²), re­mon­toi­tu 1h+k (28m²), 2x 1h+k (28m²)
 • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä läheisyydessä
 • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

 • 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
 • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
 • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia