HUHTIKUUN KUULUMISIA

Huh­ti­kuus­sa on vie­tet­ty pää­siäis­tä, lau­let­tu lau­lu­ja, kuun­nel­tu musiik­kia ja tans­sit­tu. Ko­ti­pir­tis­sä jär­jes­tet­tiin myös ryh­mä­musiik­ki­te­ra­pi­aa, jos­sa mat­kus­tet­tiin lau­lu­jen ja ryt­mi­soit­ti­mien avul­la Pa­rii­sis­ta Hel­sin­kiin. Au­rin­koi­si­na päi­vi­nä on ul­koil­tu, si­säl­lä on muun muas­sa hei­tel­ty pal­loa ja teh­ty pa­la­pe­le­jä. Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­los­sa jär­jes­tet­tiin pää­siäis­mu­na­jah­ti, lei­vot­tiin it­se munk­ke­ja ja aloi­tet­tiin pyö­räi­ly­kausi. Kars­tu­lan kap­pe­li­seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Ol­li-Pek­ka Kau­ko­met­sä kä­vi vie­rai­lul­la yk­si­köis­sä pi­tä­mäs­sä ehtoollishartauden.

Myös vap­pua eh­dit­tiin jo juh­li­maan ja asuk­kai­den kans­sa as­kar­rel­tiin vap­pu­naa­ma­rei­ta ja ‑ko­ris­tei­ta. Li­säk­si vap­pu­na her­ku­tel­tiin si­mal­la ja mun­keil­la. Ko­ti­pir­tin vä­ki joi vap­pu­kah­vit ko­das­sa nuo­tion loi­mus­ta nauttien.

Au­rin­kois­ta kevättä!

 

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

 • 1 asun­to, 1h +k, 28,5m²
 • Asun­not invamitoitettuja
 • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
 • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

 • 2 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
 • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
 • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

 • 5 asun­toa, 2h+k (52m²), re­mon­toi­tu 1h+k (28m²), 2x 1h+k (28m²)
 • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
 • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

 • 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
 • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
 • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia