TAMMIKUUN KUULUMISIA

Tam­mi­kuus­sa vie­tet­tiin lop­piais­ta, jol­loin ke­rät­tiin myös jou­lu­ko­ris­tei­ta pois. Ko­vil­la pak­ka­sil­la pi­det­tiin ta­kas­sa tul­ta ja tou­hut­tiin si­sä­ti­lois­sa. Ko­ti­pir­tis­sä muun muas­sa lei­vot­tiin, luet­tiin leh­tiä ja lau­let­tiin ka­rao­kea, myös jal­ka­hoi­ta­ja se­kä hie­ro­ja kä­vi­vät an­ta­mas­sa asuk­kail­le hem­mot­te­lu­hoi­to­ja. Koi­vu­ran­nas­sa on ar­vuu­tel­tu ar­voi­tuk­sia ja tal­vi­sia ky­sy­myk­siä se­kä van­ho­ja esi­nei­tä, pe­lat­tu sa­na- ja pal­lo­pe­le­jä, lausut­tu ru­no­ja ja vie­tet­ty asuk­kaan syn­ty­mä­päi­vää. Leu­doim­mil­la säil­lä on myös ul­koil­tu ja ha­luk­kaat asuk­kais­ta pää­si­vät ää­nes­tä­mään presidentinvaaleissa.

Li­sää Kar­pa­lo­ko­tien kuu­lu­mi­sia taas en­si kuus­sa. Hy­vää al­ka­nut­ta vuot­ta 2024!

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä se­kä Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lui­den ää­rel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 4 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

  • 1 asun­to, 1h+k (37,5m²)
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa, kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia