HELMIKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la as­kar­rel­tiin ys­tä­vän­päi­vä­kort­te­ja ja ys­tä­vän­päi­vä­juh­lia vie­tet­tiin hie­man etu­kä­teen Koi­vu­ran­nas­sa. Juh­lien isän­tä­nä toi­mi Dj-Etu­tuk­ka ja oh­jel­mas­sa oli bin­goa se­kä toi­ve­lau­lu­ja. Ruo­ka­na juh­lis­sa oli pit­saa, tä­män li­säk­si her­ku­tel­tiin yh­des­sä lei­vo­tuil­la rii­si­ka­kuil­la ja las­kiais­pul­lil­la. Myös Ko­ti­pir­tin vä­ki oli mu­ka­na juh­li­mas­sa. Ys­tä­vän­päi­vää vie­tet­tiin myös Hei­kin tu­val­la jär­jes­te­tys­sä ys­tä­vän­päi­vä­ta­pah­tu­mas­sa, jon­ka jär­jes­ti Kars­tu­lan Evan­ke­li­sen opis­ton väki.

Ko­ti­pir­tis­sä vie­tet­tiin li­säk­si useam­man asuk­kaan syn­ty­mä­päi­viä lä­heis­ten vie­rail­les­sa täy­te­kak­ku­kah­veil­la. Myös seu­ran­kun­ta­pap­pi Ol­li-Pek­ka Kau­ko­met­sä vie­rai­li Ko­ti­pir­tis­sä. Ko­ti­pir­tis­sä on myös pe­lat­tu muis­ti­pe­le­jä, ka­sat­tu pa­la­pe­le­jä ja ul­koil­tu, pais­tet­tu voh­ve­lei­ta se­kä kat­sot­tu elo­ku­via ja kuun­nel­tu Kars­tu­lan Mies­lau­la­jien musiikkia.

Koi­vu­ran­nas­sa kä­vi kou­lu­lais­kuo­ro esiin­ty­mäs­sä ja ker­hos­sa vie­rai­li ”Ol­ga Ai­no Mar­jat­ta” has­sui­ne vaat­tei­neen ja jut­tui­neen. Vie­rai­lun jäl­keen muis­tel­tiin mi­tä vaat­tei­ta hä­nel­lä oli pääl­lä ja mi­tä hän jut­te­li, tar­koi­tuk­se­na asuk­kai­den ha­vain­to­ky­vyn ke­hit­tä­mi­nen. Asuk­kail­le teh­tiin myös ky­se­ly hei­dän lem­pi­ruois­tan­sa, joi­ta keit­tä­jä to­teut­taa se­kä pi­det­tiin asu­kas­ko­kous. Li­säk­si Koi­vu­ran­nas­sa lau­let­tiin ka­rao­kea, teh­tiin kä­si­töi­tä, pe­lat­tiin pe­le­jä se­kä kat­sot­tiin yh­des­sä elo­ku­via ja musiikkivideoita.

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä se­kä Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lui­den ää­rel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 4 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

  • 1 asun­to, 1h+k (37,5m²)
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa, kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia