JOULUKUUN KUULUMISIA

Jou­lun py­hät ovat ta­ka­na päin ja uusi vuo­si edessä.

Jou­lu­kuus­sa vie­tet­tiin en­sin Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­kiyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­miä pik­ku­jou­lu­ja Ra­vin­to­la Her­tas­sa. Jou­lui­sen herk­ku­pöy­dän li­säk­si juh­lis­sa oli li­ve­musiik­kia Nii­lo Oi­ka­rin ja Ma­ri Syr­jä­län esit­tä­mä­nä ja myös Jou­lu­puk­ki vie­rai­li paikalla.

Tä­män jäl­keen juh­lit­tiin it­se­näi­syys­päi­vää ja Koi­vu­ran­nas­sa ukrai­na­lai­set työn­te­ki­jät Ali­na ja Andrii jär­jes­ti­vät Ali­nan sis­kon ja isän kans­sa asuk­kail­le it­se­näi­syys­päi­vän juh­lan, jos­sa oh­jel­maan kuu­lui soit­toa, lau­lua, tans­si­näy­tös se­kä ukrai­na­lais­ta hunajakakkua.

Ko­ti­pir­tis­sä sen si­jaan pi­det­tiin oma jou­lu­kon­sert­ti musiik­ki­te­ra­peu­tin ve­tä­mä­nä. Myös ko­ko Kar­pa­lo­ko­tien hen­ki­lö­kun­ta pää­si jou­lu­ruo­kai­le­maan Ra­vin­to­la Hert­taan hen­ki­lös­töl­le jär­jes­te­tys­sä tilaisuudessa.

Yk­si­köis­sä as­kar­rel­tiin jou­lu­ko­ris­tei­ta ja kort­te­ja, se­kä lei­vot­tiin pi­pa­rei­ta ja tort­tu­ja. Jou­lun py­hien al­la kap­pe­li­seu­ra­kun­nan ke­hi­tys­vam­ma­pap­pi Maa­rit Nuop­po­nen ja dia­ko­ni Sai­ri Suo­mi­nen kä­vi­vät vie­lä pi­tä­mäs­sä har­tauk­sen ja myös seu­ra­kun­nan oma lau­lu­ryh­mä kä­vi lau­lat­ta­mas­sa joululauluja.

Aat­to­na kuun­nel­tiin jou­lusa­tu ja jou­lu­rau­han ju­lis­tus, ko­ris­tel­tiin kuusia ja nau­tit­tiin jou­lu­ruois­ta, suklais­ta se­kä lah­jois­ta, jot­ka puk­ki kä­vi ja­ka­mas­sa asuk­kail­le. Osal­la asuk­kais­ta kä­vi pe­rin­tei­ses­ti jou­lun­py­hi­nä vie­rai­ta ja osa vie­rai­li it­se per­hei­den­sä luona.

Kar­pa­lo­ko­tien ate­ria­pal­ve­lut ul­kois­tet­tiin mar­ras­kuun lo­pus­sa vä­liai­kai­ses­ti Kars­tu­lan Seu­dun Ra­vit­se­mus­pal­ve­lut KARSERA Oy:lle, jo­ka val­mis­taa mauk­kaat, laa­duk­kaat ja ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten mu­kai­set ate­riat yh­te­näis­kou­lun keit­tiös­sä myös päi­vä­ko­tei­hin, yh­te­näis­kou­luun, so­te­ku-kes­kuk­sen osas­tol­le, Vil­la Tolp­pi­lan asuk­kail­le, toi­min­ta­kes­kuk­seen, Him­me­lin hen­ki­lös­tö­ruo­kai­luun se­kä ate­ria­pal­ve­lun ko­tia­siak­kail­le. Ate­ria­pal­ve­lui­den ul­kois­ta­mi­nen jat­kuu ai­na­kin tam­mi­kuun 2024 lop­puun saakka.

.

Nyt vuo­si on vaih­tu­mas­sa ja Kar­pa­lo­ko­deil­la­kin val­mis­tau­du­taan uu­den­vuo­den viettoon.

Vuo­teen on jäl­leen mah­tu­nut kai­ken­lais­ta, syk­syl­lä vie­tet­tiin myös sää­tiön 30-vuo­tis­juh­laa. Tuol­loin muis­te­lim­me men­nei­tä vuo­sia, jot­ka ovat täyn­nä mo­nen­lai­sia muistoja.

Vuo­si 2023 al­koi yh­teis­työl­lä Kes­ki-Suo­men hy­vin­voin­tia­lu­een kans­sa. Hy­vin­voin­tia­lue kil­pai­lut­ti vie­lä vuo­den päät­teek­si vam­mais­ten hen­ki­löi­den asu­mi­sen tuen pal­ve­lut ja Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö ja Kar­pa­lo­ko­dit tu­li edel­leen va­li­tuk­si pal­ve­lun­tuot­ta­jak­si. Toi­min­ta jat­kuu si­ten en­si vuon­na en­tis­tä ehom­pa­na, sil­lä py­rim­me jat­ku­vas­ti ke­hit­tä­mään palveluitamme.

Jääm­me in­nol­la odot­ta­maan mi­tä en­si vuo­si tuo tullessaan.

Hy­vää uut­ta vuot­ta 2024!

”Niin pal­jon mah­tui taas vuo­teen tä­hän,
jo­ta on jäl­jel­lä enää ihan vä­hän.
Sä en­ke­lin sii­vin Uu­teen Vuo­teen kul­je
ja kes­kiyöl­lä toi­voen sil­mä­si het­keks sul­je.
An­na kau­nii­den toi­vei­den sua uu­del­le vuo­del­le kan­taa
ja seik­kai­lu­mie­lel­lä kat­so mi­tä se sul­le antaa.”

.

Va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja voit tie­dus­tel­la jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .