TAMMIKUUN KUULUMISIA

Vuo­si on al­ka­nut mu­ka­vis­sa tun­nel­mis­sa. Jou­lu­lo­man pää­tyt­tyä asuk­kaat ovat pa­lan­neet työ­hön toi­min­ta­kes­kuk­seen. Myös fy­sio­te­ra­pia ja ryh­mä­musiik­ki­te­ra­pia ovat jat­ku­neet tauon jäl­keen ja Ko­ti­pir­tis­sä kä­vi jal­ka­hoi­ta­ja. Asuk­kai­den kans­sa on pais­tet­tu voh­ve­lei­ta, let­tu­ja ja mak­ka­raa ko­das­sa se­kä rat­kais­tu ar­voi­tuk­sia, kuun­nel­tu ää­ni­kir­jo­ja, pi­det­ty lu­ku­tuo­kioi­ta ja pe­lat­tu pe­le­jä. Elä­ke­lii­ton va­paa­eh­toi­set ovat käy­neet taas ul­koi­le­mas­sa Ko­ti­pir­tin asuk­kai­den kans­sa ja tam­mi­kuus­sa on myös jum­pat­tu ja pe­lat­tu eri­lai­sia pallopelejä.

Toi­min­nan­joh­ta­jam­me Ai­ri osal­lis­tui TE-li­ve lä­he­tyk­seen, jon­ka voit kat­soa osoit­tees­sa: https://te-live.fi/lahetykset/ezu-l8vgL . Vi­deol­la Ai­ri ker­too Kar­pa­lo­ko­tien toi­min­nas­ta, li­säk­si kuul­laan työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sia se­kä kur­kis­te­taan yk­si­köi­den sisälle.

Li­sää al­ku­vuo­den kuu­lu­mi­sia taas en­si kuun vaihteessa.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

  • 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa, kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia