HELMIKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la vie­tet­tiin yh­tei­nen ul­koi­lu­ta­pah­tu­ma yh­teis­työs­sä Rat­su­tal­li Hau­bit­sin se­kä Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­kiyh­dis­tyk­sen kans­sa. Asuk­kaat pää­si­vät rap­sut­te­le­maan po­nia ja koi­raa, muu­ta­ma roh­kea us­kal­tau­tui po­nin kyy­tiin­kin. Oh­jel­mas­sa oli myös mak­ka­ran­pais­toa ja las­kiais­pul­lia, ja ha­lu­tes­saan pää­si ar­vai­le­maan eri­lai­sia eläin­ten jälkiä. 

Hel­mi­kuus­sa on li­säk­si vie­tet­ty useam­man asuk­kaam­me syn­ty­mä­päi­viä ja kuun­nel­tu ke­vät­lau­lu­ja. Yk­si­köis­sä on muun muas­sa lau­let­tu ka­rao­kea ja pe­lat­tu pe­le­jä. Saa­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­ta teh­dään sään­nöl­li­siä vie­rai­lu­ja Kar­pa­lo­ko­deil­le ja hel­mi­kuus­sa saim­me vie­raak­si seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Tar­ja Sul­ka­lan. Myös elä­ke­lii­ton va­paa­eh­toi­set kä­vi­vät pi­tä­mäs­sä lau­lu­tuo­kion asukkaille.

Sää­tiön hal­li­tuk­sen jä­se­net ko­koon­tui­vat viet­tä­mään il­ta­kou­lua. Il­ta­kou­lus­sa esi­tel­tiin sää­tiön toi­min­taa myös uusil­le hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le, se­kä kes­kus­tel­tiin ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta, teh­tä­vis­tä ja haas­teis­ta. Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö myös täyt­tää tä­nä vuon­na 30-vuot­ta, ja hal­li­tuk­sen jä­se­net poh­ti­vat yh­des­sä juh­la­vuo­den oh­jel­maa. Tu­los­sa siis syk­syl­lä sää­tiön 30-vuo­tis juh­la­ta­pah­tu­ma, täs­tä li­sää myöhemmin.

Au­rin­koi­sia talvipäiviä!

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

  • 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa, kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia