MAALISKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on maa­lis­kuus­sa ul­koil­tu, lau­let­tu ja kuun­nel­tu ke­väi­siä lau­lu­ja, poh­dit­tu ar­voi­tuk­sia, pais­tet­tu mak­ka­raa ta­kas­sa, lei­vot­tu säm­py­löi­tä, ko­keil­tu so­ke­ri­maa­laus­ta, teh­ty pää­siäi­sas­kar­te­lu­ja se­kä lai­tet­tu rai­ruo­hot kasvamaan.

Yk­si­köis­sä pi­det­tiin li­säk­si seu­ra­kun­nan har­tauk­set ja osa asuk­kais­ta ää­nes­ti en­nak­koon edus­kun­ta­vaa­leis­sa, kun vaa­li­toi­mit­si­jat jal­kau­tui­vat yk­si­köi­hin. Yk­si­köis­sä vie­rai­li myös kar­vai­sia ka­ve­rei­ta ilah­dut­ta­mas­sa väkeä 😊

Li­sää ke­vään kuu­lu­mi­sia taas en­si kuun vaihteessa.

Iha­naa kevättä!

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

  • 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa, kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia