HUHTIKUUN KUULUMISIA

Yk­si­köis­sä on vie­tet­ty pää­siäis­tä, syö­ty mäm­miä ja suklaa­mu­nia. Pit­kä­per­jan­tai­na jär­jes­tet­tiin seu­ra­kun­nan ehtoollishartaus.

Ko­ti­pir­tin asuk­kaat ovat maa­lan­neet ve­si- ja sor­mi­vä­reil­lä. Ul­ko­na on ihas­tel­tu ke­vään tu­loa ja asuk­kaat ovat hei­tel­leet pal­loa ja osa on ko­keil­lut kep­pi­jump­paa oh­jaa­jan kans­sa. Asuk­kail­le jär­jes­tet­tiin myös hem­mot­te­lu­hoi­to­ja ku­ten hie­ron­taa ja jal­ka­hoi­to­ja. Koi­vu­ran­nas­sa sen si­jaan on hei­tet­ty kil­paa höy­he­niä, ul­koil­tu, luet­tu kir­jo­ja, kuun­nel­tu musiik­kia ja kat­sot­tu Aku Ank­ka ohjelmia.

Myös tu­le­van ke­sän suun­ni­tel­mia on mie­tit­ty ja asuk­kaat odot­ta­vat jo in­nol­la muun muas­sa ti­kan­heit­toa, mölk­kyä, gril­laa­mis­ta ja jää­te­lö­kios­kil­la käymistä.

Vap­pu­ko­ris­te­lu­ja­kin on teh­ty ja tä­nään vuo­ros­sa on vap­puet­kot si­mal­la ja mun­keil­la höys­tet­ty­nä. Oh­jel­mas­sa on naa­miai­set ja vap­pu­bin­go, jo­hon on saa­tu lah­joi­tuk­se­na pal­kin­to­ja; kii­tos POP Pank­ki Kars­tu­lan kont­to­ri, Tar­vi­ke­kes­kus Kars­tu­la, Lä­hi­kont­ti ja K‑Market Man­sik­ka! 😊

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la se­kä Män­ty­läs­sä hy­vien ul­koi­lu­mah­dol­li­suuk­sien vie­res­sä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se ..

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet