TOUKOKUUN KUULUMISIA

Tou­ko­kuu käyn­nis­tyi vap­pu­juh­lil­la, li­säk­si on vie­tet­ty asuk­kai­den syn­ty­mä­päi­viä se­kä äi­tien­päi­vää. Osa asuk­kais­ta osal­lis­tui kä­ve­ly­ta­pah­tu­maan ja mat­kaa ker­tyi 4.45 ki­lo­met­riä. Asuk­kaat poik­ke­si­vat sa­mal­la to­ril­la seu­ra­kun­ta­ker­hon tar­joa­mil­la pul­la­kah­veil­la. Yk­si­köis­sä on myös muu­ten ul­koil­tu pal­jon ja nau­tit­tu läm­pi­mis­tä säis­tä. Elä­ke­lii­ton va­paa­eh­toi­set ovat jäl­leen käy­neet Ko­ti­pir­tin asuk­kai­den kans­sa ul­koi­le­mas­sa ja Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la kä­vi esiin­ty­mäs­sä Tolk­ku-kuo­ro. Myös jää­te­löl­lä on käy­ty Lä­hi­kon­tis­sa. Ko­ti­pir­tis­sä jär­jes­tet­tiin li­säk­si oma ke­vät­kon­sert­ti musiik­ki­te­ra­peu­tin joh­dol­la ja asuk­kaat pää­si­vät soit­ta­maan ja osal­lis­tu­maan eri­lai­sil­la ryt­mi­soit­ti­mil­la. Hoi­va-avus­ta­jao­pis­ke­li­ja pi­ti asuk­kail­le kep­pi- ja mielikuvajumppaa.

Myös hen­ki­lö­kun­ta pää­si viet­tä­mään työ­hy­vin­voin­ti-il­ta­päi­vää, jo­ka al­koi ruo­kai­lul­la Lä­hi­kon­tis­sa ja päi­vää jat­ket­tiin opis­ton ran­ta­sau­nal­la. Coach ja yrit­tä­jä Tui­ja Tik­ka­la kä­vi pi­tä­mäs­sä hy­vin­voin­ti­val­men­nus­ta ja sit­ten vuo­ros­sa oli va­paa­ta mak­ka­ran pais­toa se­kä saunomista.

Li­sää ke­sän kuu­lu­mi­sia taas kuun vaih­tees­sa, au­rin­koi­sia kesäpäiviä!

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Asun­not invamitoitettuja
  • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

  • 3 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet