SYYSKUUN KUULUMISIA

Syys­kuus­sa vie­tet­tiin muun muas­sa Ke­hi­tys­vam­mais­ten kirk­ko­päi­vää Kars­tu­lan kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Päi­vän jär­jes­ti Kars­tu­lan kap­pe­li­seu­ra­kun­ta, mu­ka­na oli myös Saa­ri­kas­ta toi­min­ta­kes­kuk­sen vä­keä. Päi­vän ai­he oli tär­keä ja ajan­koh­tai­nen: rau­ha, toi­vo, ys­tä­vyys, lä­him­mäi­sen huo­mioi­mi­nen ja aut­ta­mi­nen.  Asuk­kaat oli­vat saa­neet etu­kä­teen lä­het­tää te­ke­mään­sä tai­det­ta ai­hee­seen liit­tyen. Näis­tä tai­de­teok­sis­ta oli koot­tu näyt­te­ly ja yh­des­sä käy­tiin kes­kus­te­lua sii­tä, mi­tä tai­de­teok­set esit­tä­vät. Tar­jol­la oli lou­nas ja jäl­ki­ruo­ak­si täy­te­kak­ku­kah­vit. Myös elä­ke­lii­ton va­paa­eh­toi­set oli­vat mu­ka­na avus­ta­mas­sa asukkaita.

Osa asuk­kais­ta osal­lis­tui myös ukrai­na­lais­ten jär­jes­tä­mään päi­vään Ko­pes­kaa­rel­la, jos­ta he toi­vat tu­liai­si­na yk­si­köi­hin ukrai­na­lai­sia herk­ku­ja se­kä upei­ta kasvomaalauksia.

Face­boo­kin va­paa­eh­tois­ryh­mä Neu­lo­muk­sia Sy­dä­mes­tä lah­joit­ti asuk­kail­le neu­lo­mi­aan har­tia­hui­ve­ja, pi­po­ja ja vil­la­suk­kia. Asuk­kaat ja oh­jaa­jat ot­ti­vat neu­lo­muk­set ilol­la ja in­nol­la vastaan.

Yk­si­köis­sä on ul­koil­tu, ihail­tu rus­kaa, ko­ris­tel­tu syk­syis­tä tun­nel­maa esi­mer­kik­si ka­ner­vil­la, lyh­dyil­lä ja va­loil­la. Li­säk­si on pi­det­ty lu­ku- ja muis­te­lu­tuo­kioi­ta, pe­lat­tu pe­le­jä, kuun­nel­tu musiik­kia se­kä lau­let­tu yhdessä.

Huom. Yl­hääl­lä nä­ky­vä piir­ros syk­syi­sis­tä vaah­te­ran­leh­dis­tä on erään asuk­kaam­me käsialaa 😊

Kar­pa­lo­ko­tien vä­ki toi­vot­taa tun­nel­mal­lis­ta syksyä!

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

 • 2 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
 • Asun­not invamitoitettuja
 • Lä­hel­lä terveysasemaa
 • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

 • 2 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
 • Lä­hel­lä terveysasemaa
 • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

 • 3 asun­toa, 1h+k (28m²)
 • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä läheisyydessä
 • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

 • 2 asun­toa, 2h+k+s (51m²) ja 1h+k (37,5m²)
 • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
 • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia