ELOKUUN KUULUMISIA

Ko­ti­pir­tis­sä on her­ku­tel­tu jää­te­löl­lä, ul­koil­tu ja nau­tit­tu elo­kui­sis­ta läm­pi­mis­tä päi­vis­tä. Pi­ha­ko­das­sa on pais­tet­tu let­tu­ja ja juo­tu päi­vä­kah­ve­ja. Myös elä­ke­lii­ton va­paa­eh­toi­set ovat taas aloit­ta­neet käyn­nit asuk­kai­den luo­na ul­koi­lun mer­keis­sä. Elo­kuu­hun liit­tyen on myös tu­tus­tut­tu vil­joi­hin ja käy­ty ha­ke­mas­sa au­rin­gon­kuk­kia toi­min­ta­kes­kuk­sen pel­lol­ta. Osa asuk­kais­ta kä­vi Cars­tu­ne Krui­sin­gis­sa kat­so­mas­sa au­to­ja se­kä muu­ta oh­jel­maa. Yk­si asu­kas pää­si avus­ta­jan kans­sa hoi­ta­maan he­vo­sia ja osal­lis­tu­maan tallitöihin.

Koi­vu­ran­nas­sa pi­det­tiin gril­li­juh­lat, jot­ka sään vuok­si jou­dut­tiin siir­tä­mään si­sä­ti­loi­hin. Asuk­kai­den kans­sa on maa­lat­tu tai­de­teok­sia Ke­hi­tys­vam­mais­ten kirk­ko­py­hää var­ten, pi­det­ty le­vy­raa­tia jo­hon jo­kai­nen asu­kas sai va­li­ta kap­pa­lei­ta se­kä pe­lat­tu bin­goa, jon­ka voit­ta­jat palkittiin.

Mu­ka­vaa syk­syn alkua!

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

 • 2 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
 • Asun­not invamitoitettuja
 • Lä­hel­lä terveysasemaa
 • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

 • 2 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
 • Lä­hel­lä terveysasemaa
 • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

 • 3 asun­toa, 1h+k (28m²)
 • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä läheisyydessä
 • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

 • 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
 • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
 • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia