HEINÄKUUN KUULUMISIA

Asuk­kaat ovat viet­tä­neet hei­nä­kuus­sa ke­sä­lo­maa toi­min­ta­kes­kuk­sen ol­les­sa kiinni.

Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la on muun muas­sa pe­lat­tu bin­goa, teh­ty pa­la­pe­le­jä se­kä ul­koil­tu. Asuk­kaat kä­vi­vät myös POP-Pan­kin jär­jes­tä­mäs­sä Ar­ja Ko­ri­se­van il­mais­kon­ser­tis­sa Kars­tu­lan jäähallilla.

Ko­ti­pir­tis­sä on ol­lut hie­ron­taa, luet­tu kir­jo­ja, käy­ty kä­ve­ly­len­keil­lä se­kä ul­koil­tu muu­ten myös pe­le­jä pe­la­ten ja pi­ha­re­mont­tia seu­ra­ten. Ko­ti­pir­tis­sä vie­tet­tiin li­säk­si syn­ty­mä­päi­viä ja asuk­kaat kä­vi­vät jää­te­löl­lä Lähikontissa.

Kar­pa­lo­ko­deil­la oli hei­nä­kuus­sa myös nuo­ri ke­sä­työn­te­ki­jä Tu­tus­tu ja tie­naa ‑oh­jel­man kaut­ta. Ke­sä­työn­te­ki­jä viet­ti ai­kaa asuk­kai­den kans­sa ul­koil­len se­kä eri­lai­sia vi­ri­ke­tuo­kioi­ta pi­täen. Ke­sä­työn­te­ki­jöis­tä on ai­na iso ilo asuk­kail­lem­me ja sa­mal­la nuo­ri pää­see tu­tus­tu­maan työ­elä­mään ja saa kokemusta.

Li­sää Kar­pa­lo­ko­tien kuu­lu­mi­sia taas en­si kuussa.

Läm­min­tä loppukesää!

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

 • 1 asun­to, 1h +k, 28,5m²
 • Asun­not invamitoitettuja
 • Lä­hel­lä terveysasemaa
 • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

 • 2 asun­to, 1h +k, 28,5m²
 • Lä­hel­lä terveysasemaa
 • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

 • 7 asun­toa, 2h+k (52m²) ja 1h+k (28m²)
 • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä läheisyydessä
 • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

 • 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
 • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
 • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia