AVOIMET TYÖPAIKAT

Kar­pa­lo­ko­deil­la on avoi­me­na yh­teen­sä 3 paik­kaa, ha­kuai­ka 31.7.2022 as­ti. Kat­so päi­vi­te­tyt henkilöstöetumme.

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön Kar­pa­lo­ko­dit tar­jo­aa pal­ve­lua­su­mis­ta ke­hi­tys­vam­mai­sil­le ja vam­mai­sil­le asuk­kail­le kah­des­sa eri yk­si­kös­sä. Kar­pa­lo­ko­deil­la ar­vos­te­taan yk­si­löä ja yh­tei­söl­li­syyt­tä. Asuk­kaam­me saa­vat elää oman­nä­köis­tä ja it­se­näis­tä elä­mää ko­din­omai­ses­sa ja tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä. Esi­mies on läs­nä ar­jes­sa, keit­tiös­sä ja sii­vouk­ses­sa on omat vastuuhenkilöt.

Kar­pa­lo­ko­deil­la vä­li­te­tään myös hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nis­ta ja tar­joam­me viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön, kat­ta­van kou­lu­tus­tar­jon­nan se­kä eri­lai­sia hy­vin­voin­tie­tu­ja. Käy­tet­tä­vis­sä on il­mai­nen kun­to­sa­lie­tu (Kars­tu­lan Kun­non Sy­ke), Smar­tum kult­tuu­ri- ja lii­kun­tae­tu 100 eu­roa se­kä työ­vaat­tei­ta 100 eu­rol­la se­kä työ­nan­ta­jan tar­joa­ma aa­mu­puu­ro aa­mu­vuo­rois­sa. Li­säk­si mak­sam­me pe­rus­pal­kan pääl­le si­tou­tu­mis­palk­kio­ta 1800 €/ 6kk vä­lein 12 kk ajal­ta. Tar­vit­taes­sa si­nul­la on mah­dol­li­suus myös asun­toe­tuun kah­den vuo­den ajal­le, asun­to­na sau­nal­li­nen ker­ros­ta­lo­kak­sio kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa tai ri­vi­ta­lo­kak­sio Män­ty­län ri­vi­ta­lol­la. Asun­toe­tu an­ne­taan rekrytointijärjestyksessä.

Palk­kauk­ses­sa ja työ­suh­teen eh­dois­sa nou­da­tam­me Yk­si­tyi­sen so­si­aa­li­pal­ve­lua­lan työehtosopimusta.

Edel­ly­täm­me ha­ki­joil­ta teh­tä­vään so­pi­vaa kou­lu­tus­ta, esi­mer­kik­si lä­hi­hoi­ta­ja tai vas­taa­va so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan tut­kin­to se­kä tar­tun­ta­tau­ti­lain (1227/2016) 48 a § mu­kais­ta ro­ko­te­suo­jaa. Eduk­si kat­so­taan voi­mas­sa ole­vat lää­ke­lu­vat ja en­sia­pu­kou­lu­tus, hy­gie­nia­pas­si se­kä ai­em­pi ko­ke­mus vam­mais­pal­ve­luis­ta. Ar­vos­tam­me asu­kas­läh­töis­tä ja kun­tout­ta­vaa työotetta.

 

Ha­ke­muk­set säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen tai pos­tit­se Kars­tu­lan­tie 5, 43500 Karstula.

Täy­täm­me pai­kat so­pi­vien hen­ki­löi­den löydyttyä.

 

Lä­hi­hoi­ta­ja / oh­jaa­ja 2 paik­kaa, Ke­hi­tys­vam­ma­ko­ti Kotipirtti

Lä­hi­hoi­ta­ja (2 paik­kaa) 3‑vuorotyöhön Ke­hi­tys­vam­ma­ko­ti Ko­ti­pirt­tiin. Työ al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan (va­ki­tui­nen).

Ke­hi­tys­vam­ma­ko­ti Ko­ti­pirt­ti on ke­hi­tys­vam­mais­ten 11 paik­kai­nen au­te­tun asu­mi­sen yk­sik­kö, jos­sa tar­joam­me asuk­kail­le ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta tu­kea kai­kis­sa päi­vit­täis­toi­min­nois­sa. Toi­min­nas­sa nä­kyy pie­nen yk­si­kön ko­din­omai­suus ja joustavuus.

Ko­koai­ka­työ 115 t/ 3 vko tai ha­lu­tes­sa­si vähemmän.

 

Jos kiin­nos­tuit, ota yh­teyt­tä ja ky­sy lisää

5.–15.7.2022: Pal­ve­lu­vas­taa­va Tii­na Sai­nio p. 044 532 0523 tai säh­kö­pos­tit­se

18.–31.7.2022: Pal­ve­lu­vas­taa­va Jen­ni An­ti­na­ho p. 044 532 0555 tai säh­kö­pos­tit­se

Il­moi­tus löy­tyy myös tääl­tä

 

Lä­hi­hoi­ta­ja / oh­jaa­ja yö­työ­hön

Haem­me va­ki­tuis­ta Lä­hi­hoi­ta­ja yö­työ­hön Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lol­le se­kä Ke­hi­tys­vam­ma­ko­ti Ko­ti­pirt­tiin. Työ al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan (va­ki­tui­nen).

Yö­työ­tä te­ke­väl­le mak­se­taan edel­lä mai­nit­tu­jen etu­jen li­säk­si re­surs­si­va­je­li­sää 500 €/ kuu­kausi 12 kk ajalta.

Työn­te­ki­jäl­lä tu­lee ol­la työ­ter­veys­huol­lon lää­kä­rin­to­dis­tus so­pi­vuu­des­ta ko­koai­kai­seen yö­työ­hön. Työ­suh­teen tar­kem­mat eh­dot käy­dään lä­pi haas­tat­te­lus­sa / työsopimuksessa.

Ko­koai­ka­työ 115 t/ 3 vko.

 

Jos kiin­nos­tuit, ota yh­teyt­tä ja ky­sy lisää

5.–15.7.2022: Pal­ve­lu­vas­taa­va Tii­na Sai­nio p. 044 532 0523 tai säh­kö­pos­tit­se

18.–31.7.2022: Pal­ve­lu­vas­taa­va Jen­ni An­ti­na­ho p. 044 532 0555 tai säh­kö­pos­tit­se

Il­moi­tus löy­tyy myös tääl­tä