MARRASKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on mar­ras­kuus­sa vie­tet­ty isäin­päi­vää ja pyhäinpäivää.

Ko­ti­pir­tis­sä on rat­kot­tu ar­voi­tuk­sia ja pi­det­ty tie­to­vi­sai­lu­ja, pe­lat­tu bin­goa ja lau­let­tu ka­rao­kea. Elä­ke­lii­ton va­paa­eh­toi­set ovat jäl­leen käy­neet ul­koi­le­mas­sa asuk­kai­den kans­sa ja pi­ha­pii­riin on val­mis­tu­mas­sa oma jou­lu­met­sä. Asuk­kaat ovat ar­vail­leet mil­loin en­si­lu­mi sa­taa ja lä­him­mäk­si ar­van­neet sai­vat lah­ja­kor­tin Lä­hi­kont­tiin. Ko­ti­pir­tis­sä on vie­tet­ty myös pit­sail­taa ne­nä­päi­vän­kon­sert­tia seu­ra­ten ja iloa on saa­tu myös ryhmämusiikkiterapiasta.

Myös Koi­vu­ran­nas­sa on lau­let­tu ka­rao­kea, as­kar­rel­tu jou­lu­ko­ris­tei­ta, pe­lat­tu pe­le­jä, luet­tu kir­jo­ja ja kuun­nel­tu jou­lu­lau­lu­ja. Jou­lu­lau­lu­ja kuul­tiin li­säk­si Tolk­ku-kuo­ron esit­tä­mä­nä ja osa asuk­kais­ta osal­lis­tui jou­lu­na­vauk­seen. Asuk­kaat pää­si­vät myös mais­ta­maan ukrai­na­lai­sia pik­ku­lei­piä, kun ukrai­na­lai­nen har­joit­te­li­jam­me in­nos­tui leipomaan.

Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­ta­lol­la pi­det­tiin mar­ras­kuus­sa työ­ter­veys­huol­lon työ­paik­ka­sel­vi­tys ja Jen­ni, Tii­na ja Son­ja osal­lis­tui­vat Hilk­ka-kou­lu­tus­päi­vään Tam­pe­reel­la. Kuun lo­pus­sa ko­ko hen­ki­lö­kun­ta ko­koon­tui vie­lä Kars­tu­lan Evan­ke­li­sel­le opis­tol­le naut­ti­maan jou­lu­pöy­dän an­ti­mis­ta yh­des­sä. Pai­kal­la oli myös sää­tiön hal­lin­non vä­ki se­kä hal­li­tuk­sen jä­se­niä. Sa­mal­la pe­reh­dyt­tiin ja kes­kus­tel­tiin tu­le­vas­ta hy­vin­voin­tia­lu­een muutoksesta.

Li­sää kuu­lu­mi­sia taas lop­pu­kuus­ta, tun­nel­mal­lis­ta joulunodotusta!

.

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­ran­nas­sa ja Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä kes­kus­tas­sa Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lu­jen kes­kel­lä. Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­ran­ta

 • 2 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
 • Asun­not invamitoitettuja
 • Lä­hel­lä terveysasemaa
 • Te­ras­si järvinäköalalla

Enon­rin­ne

 • 2 asun­toa, 1h +k, 28,5m²
 • Lä­hel­lä terveysasemaa
 • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

 • 2 asun­toa, 1h+k (28m²)
 • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä läheisyydessä
 • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

 • 2 asun­toa, 2h+k+s (51m²) ja 1h+k (37,5m²)
 • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
 • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia