JOULUKUUN KUULUMISIA

Jou­lu­kuu lä­he­nee lop­pua ja vuo­si on vaihtumassa.

Jou­lu­kuus­sa pi­det­tiin asuk­kai­den pik­ku­jou­lut yk­si­köis­sä, joi­hin Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry tar­jo­si jou­lu­ruo­at. Oh­jel­mas­sa oli kai­ken­lais­ta jou­luun liit­ty­vää te­ke­mis­tä. Koi­vu­ran­nas­sa on pääs­ty naut­ti­maan li­säk­si musiik­kie­si­tyk­sis­tä, kun Kir­si Asplund kä­vi soit­ta­mas­sa jou­luis­ta hai­ta­ri­musiik­kia yh­te­nä päi­vä­nä ja toi­se­na esiin­tyi­vät Nii­lo Oi­ka­ri se­kä Ma­ri Syr­jä­lä. Myös Ko­ti­pir­tin vä­keä oli kuuntelemassa.

Jou­lua var­ten ko­ris­tel­tiin paik­ko­ja, lei­vot­tiin pi­pa­rei­ta ja tort­tu­ja se­kä as­kar­rel­tiin jou­lu­kort­te­ja. Ko­ti­pir­tis­sä lau­let­tiin jou­luis­ta ka­rao­kea. Kars­tu­lan kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­ta kä­vi dia­ko­ni Sai­ri Suo­mi­nen ja Jy­väs­ky­läs­tä ke­hi­tys­vam­ma­pap­pi Maa­rit Nuop­po­nen pi­tä­mäs­sä eh­tool­lis­har­tauk­sen ja jou­lue­van­ke­liu­min, jo­hon asuk­kaat pää­si­vät myös it­se osal­lis­tu­maan. Jou­lun py­hi­nä nau­tit­tiin jou­lu­ruois­ta ja iloit­tiin lah­jois­ta. Osa asuk­kai­ta kä­väi­si kotilomilla.

.

Vuo­si 2022 on ko­ko­nai­suu­des­saan ol­lut an­toi­sa ja joi­tain muu­tok­sia­kin on tapahtunut.

Mai­ja­lan ryh­mä­ko­din toi­min­ta päät­tyi al­ku­vuo­des­ta 2022 ja sen asuk­kaat se­kä hen­ki­lös­tö siir­tyi­vät osak­si Ko­ti­pir­tin toi­min­taa. Käy­tän­nös­sä muu­tok­sel­la ei ol­lut vai­ku­tus­ta asuk­kai­den ar­keen muu­toin kuin, et­tä en­ti­sen Mai­ja­lan asuk­kaat sai­vat ai­em­paa laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det yö­ai­kai­seen hoi­vaan ja huo­len­pi­toon. Ko­ti­pir­tin toi­min­ta jat­kui en­nal­laan, vain asu­kas­mää­rä lisääntyi.

Kar­pa­lo­ko­deil­la on teh­ty myös mo­nen­lais­ta re­mont­tia. Ko­ti­pir­tis­sä re­mon­toi­tiin en­ti­sen Mai­ja­lan ti­lo­ja ai­em­paa ti­la­vim­mik­si asu­kas­huo­neik­si ja myös tu­kia­sun­noil­la on teh­ty laa­jaa pin­ta­re­mont­tia. Sa­mal­la uusit­tiin Ko­ti­pir­tin ja tu­kia­sun­to­jen pi­ha­pii­riä en­tis­tä viihtyisämmäksi.

Koi­vu­ran­nan Pal­ve­lu­ta­lol­la on teh­ty jon­kin ver­ran pin­ta­re­mont­tia se­kä keit­tiö re­mon­toi­tiin ko­ko­naan uu­dek­si val­mis­tus­keit­tiök­si keit­tiö­toi­min­nan kes­kit­tyes­sä Koi­vu­ran­taan. Koi­vu­ran­nas­sa siir­ryt­tiin myös läm­mi­tyk­ses­sä ener­giays­tä­väl­li­sem­pään rat­kai­suun vaih­ta­mal­la öl­jy­läm­mi­tys kaukolämpöön.

Ko­ti­pir­tis­sä ja tu­kia­sun­noil­la otet­tiin käyt­töön uusi iLok-avain­jär­jes­tel­mä, jo­ka on li­sän­nyt tur­val­li­suut­ta se­kä hel­pot­ta­nut avain­ten hallintaa.

Osa Kar­pa­lo­ko­tien hen­ki­lös­tös­tä on siir­ty­nyt muu­al­le uusiin teh­tä­viin, mut­ta olem­me saa­neet myös mo­nia uusia te­ki­jöi­tä ja lop­pu­vuo­des­ta ko­koon­nuim­me po­ru­kal­la syö­mään se­kä kes­kus­te­le­maan yh­des­sä. Ke­säl­lä saim­me ukrai­na­lai­sia apu­kä­siä yk­si­köi­hin ja tä­mä on myös ri­kas­tut­ta­nut niin asuk­kai­den kuin työn­te­ki­jöi­den arkea.

Vuon­na 2022 Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö ja Kar­pa­lo­ko­dit oli mu­ka­na myös mm. So­pien 2.0 ‑hank­kees­sa, jo­ka on muun muas­sa tar­jon­nut kou­lu­tuk­sia ja we­bi­naa­re­ja ajan­koh­tai­sis­ta tär­keis­tä asiois­ta se­kä yh­teis­työs­sä JAMK:n kans­sa to­teu­te­tus­sa Ro­bot­ti tu­li töi­hin ‑hank­kees­sa, jo­hon on si­säl­ty­nyt esi­mer­kik­si ro­bo­tii­kan käyt­töön­ot­toa ja tes­taus­ta hoivatyössä.

Pal­jon on­kin siis mah­tu­nut vuo­teen 2022 ja myös en­si vuo­del­le on jo mo­nen­lai­sia suun­ni­tel­mia. Niis­tä li­sää myöhemmin 😉

.

Kar­pa­lo­ko­tien vä­ki toi­vot­taa kai­kil­le on­nel­lis­ta uut­ta vuot­ta 2023!

”Uusi vuo­si edes­sä­si,
kuin avau­tu­va kir­ja.
Em­me tun­ne ta­ri­naa,
em­me tie­dä juon­ta.
Vain lu­ke­mal­la si­vu si­vul­ta,
vain elä­mäl­lä päi­vä päi­väl­tä,
ta­ri­na vie mu­ka­naan seik­kai­lui­hin,
yl­lä­tyk­siin, iloi­hin ja haas­tei­siin,
ala­ti vaih­tu­viin kuin it­se elämä.”