TOUKOKUUN KUULUMISIA

Kar­pa­lo­ko­deil­la on ul­koil­tu ja nau­tit­tu au­rin­gos­ta, pe­lat­tu pi­ha­pe­le­jä ja is­tu­tet­tu kuk­kia. Koi­vu­ran­nas­sa on myös tans­sit­tu ja Mai­ja­las­sa juo­tu ko­ta­kah­ve­ja. Ke­sän en­sim­mäi­set jää­te­löt on käy­ty syö­mäs­sä kä­vel­len to­ril­la.  Tou­ko­kuus­sa on myös vie­tet­ty äi­tien­päi­vää, seu­rat­tu lu­kio­lais­ten van­ho­jen tans­se­ja ja Euroviisuja.

Mo­nen­lais­ta on teh­ty li­säk­si yh­teis­työs­sä eri toi­mi­joi­den ja ta­ho­jen kans­sa, esimerkiksi:

Ee­va-keit­tiöt kä­vi re­mon­toi­mas­sa Ko­ti­pir­tin pe­su­huo­ne- ja sau­na­ti­lat ja nyt Ko­ti­pir­tis­sä on­kin nau­tit­tu uu­den sau­nan lem­peis­tä löy­lyis­tä. Sau­na­tee­maan liit­tyen on myös pe­lat­tu sau­na­ky­sy­mys­pe­liä, lau­let­tu sau­na­lau­lu­ja ja teh­ty pie­ni hie­ron­ta sau­na­ta­ri­nan avulla.

Kars­tu­lan Elä­ke­lii­ton va­paa­eh­toi­set ovat käy­neet ul­koi­le­mas­sa Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tin asuk­kai­den kans­sa ja tuo­neet näin iloa hei­dän arkeensa.

Asuk­kaat pää­si­vät myös ää­nes­tä­mään kun­ta­vaa­leis­sa, kun kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan ni­meä­mä vaa­li­toi­mit­si­ja kä­vi ot­ta­mas­sa ää­nes­tyk­siä vastaan.

Li­säk­si Kar­pa­lo­ko­dit on ol­lut mu­ka­na Jy­väs­ky­län am­mat­ti­kor­kea­kou­lun (JAMK) Ro­bot­ti tu­li töi­hin ‑hank­kees­sa. Tä­hän liit­tyen olem­me pääs­seet pi­lo­toi­maan etäyh­tey­den mah­dol­lis­ta­vien KOMP-lait­tei­den käyt­töä yk­si­köis­säm­me. Ker­rom­me li­sää pi­lo­tis­ta myö­hem­min Blo­gi-osios­sam­me.

 

Läm­pöi­siä ke­sä­päi­viä toivottaen,

Kar­pa­lo­ko­tien väki

 

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja täl­lä het­kel­lä Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lui­den keskellä.

Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

Va­paat vuokra-asunnot:

Enon­rin­ne

  • 1 asun­to, 1h+k (28,5m²)
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle

Män­ty­lä

  • 2 asun­toa, 2h+k (52m²) ja 1h+k (27,8m²)
  • Asun­toi­hin teh­ty pin­ta- ja put­ki­re­mont­ti ke­sän 2020 aikana
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet

Lin­nun­lau­lu

  • 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia