Päi­vi­tet­ty tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le koronavirusaikana 

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on vä­hen­ty­nyt, mut­ta tar­tun­to­jen le­viä­mi­nen ris­ki­ryh­mien asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä on kui­ten­kin yhä ris­ki. Nou­da­tam­me pal­ve­luis­sam­me vi­ran­omais­ten an­ta­mia oh­jei­ta ja py­rim­me toi­min­nois­sam­me tur­vaa­maan asuk­kai­dem­me se­kä työn­te­ki­jöi­dem­me ter­vey­den ja hyvinvoinnin.

Pyy­däm­me vie­rai­li­joi­ta ole­maan etu­kä­teen yh­tey­des­sä hen­ki­lö­kun­taan, jot­ta pys­tym­me tar­vit­taes­sa va­rau­tu­maan vie­rai­lun jär­jes­tä­mi­seen. Vie­rai­li­joi­den tu­lee huo­leh­tia kä­si­hy­gie­nias­ta ja käyt­tää ta­paa­mi­sen ajan ki­rur­gis­ta suu­ne­nä­suo­jus­ta, jos täl­le ei ole ter­vey­del­lis­tä es­tet­tä. Suo­jai­met vie­rai­lua var­ten saa yk­si­kös­tä, hen­ki­lö­kun­tam­me opas­taa tar­vit­taes­sa suo­jain­ten käy­tös­sä. Vie­rai­li­joi­den tu­lee pi­tää yli kah­den met­rin tur­va­vä­li mui­hin asuk­kai­siin ja hen­ki­lö­kun­taan ai­na kun se on mah­dol­lis­ta, se­kä ylei­sis­sä ti­lois­sa liik­ku­mis­ta tu­lee vält­tää. Yk­si­köi­den ylei­siin ti­loi­hin pää­sy on edel­leen ra­jat­tu pää­sään­töi­ses­ti yk­si­kön henkilökuntaan.

Vie­rai­lul­le ei pi­dä tul­la, mi­kä­li teil­lä on ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan oi­rei­ta tai mah­dol­li­nen ko­ro­na­vi­rusal­tis­tus. Mi­kä­li olet­te juu­ri mat­kus­ta­neet alueil­la, jos­sa on esiin­ty­nyt run­saas­ti ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja tai teil­lä on käy­nyt vie­rai­ta ky­sei­sil­tä alueil­ta, pyy­däm­me käyt­tä­mään har­kin­taa vie­rai­lu­jen osalta.

Kaik­ki asuk­kaam­me ja työn­te­ki­jäm­me tes­ta­taan, mi­kä­li heil­lä il­me­nee oi­rei­lua tai on ai­het­ta epäil­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kar­pa­lo­ko­tien hen­ki­lö­kun­ta ei ase­ta asuk­kai­ta ka­ran­tee­niin, vaan tä­mä edel­lyt­tää ai­na tar­tun­ta­tau­ti­vi­ran­omai­sen mää­räys­tä. Nou­da­tam­me THL:n oh­jeis­tus­ta eris­tyk­sen ja va­ro­toi­mien järjestämisestä.

Yk­si­köis­sä jär­jes­tet­tä­vät ly­hy­tai­kais­hoi­to­jak­sot se­kä yk­si­köi­den ul­ko­puo­lel­le vie­tä­vät pal­ve­lut on tois­tai­sek­si yhä kes­key­tet­ty. Huo­leh­dim­me hy­gie­nias­ta ja de­sin­fioin­nis­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin se­kä THL:n oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti se­kä nou­da­tam­me tii­mi­poh­jais­ta työskentelyä.

Voit ol­la yh­tey­des­sä lä­hei­see­si myös esi­mer­kik­si pu­he­li­mit­se, kir­jeit­se tai vi­deo­pu­he­lul­la. Hen­ki­lö­kun­tam­me avus­taa asuk­kai­tam­me yh­tey­den­pi­dos­sa. Li­sä­tie­to­ja saat Kar­pa­lo­ko­tien henkilökunnalta.

Yk­si­köi­den kuu­lu­mi­sia voit seu­ra­ta myös Kar­pa­lo­ko­tien verk­ko­si­vuil­ta osoit­tees­sa www.karpalokodit.fi/tiedotteet. Si­vus­tol­la jul­kais­taan ai­na kuun vaih­tees­sa tie­do­te yk­si­köi­den ta­pah­tu­mis­ta. Hen­ki­lö­kun­tam­me päi­vit­tää kuu­lu­mi­sia myös Face­boo­kiin, jos­ta löy­dät mei­dät ni­mel­lä Kar­pa­lo­ko­dit.

Päi­vi­tet­ty tie­do­te Kar­pa­lo­ko­tien asuk­kai­den omai­sil­le ja muil­le lä­hei­sil­le ko­ro­na­vi­rusai­ka­na jul­kais­taan esi­mer­kik­si oh­jeis­tuk­sem­me muuttuessa.

 

Ys­tä­väl­li­sin ter­vei­sin, au­rin­kois­ta ke­sää toivottaen

Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiö / Kar­pa­lo­ko­tien henkilökunta

 

Hal­lin­to- ja kehitysjohtaja
Son­ja Hokkanen
p. 040 322 7116

Koi­vu­ran­nan palvelutalo
Pal­ve­lu­vas­taa­va / ter­vey­den­hoi­ta­ja Mi­ra Taa­vit­sai­nen (lo­mal­la 19.7.–8.8., si­jai­se­na toi­mii pal­ve­lu­vas­taa­va Jen­ni Antinaho)
p. 044 459 6643 tai muu hen­ki­lö­kun­ta 044 459 6578

Ko­ti­pirt­ti ja ryh­mä­ko­ti Maijala
Pal­ve­lu­vas­taa­va Jen­ni An­ti­na­ho (lo­mal­la 28.6.–18.7., si­jai­se­na toi­mii pal­ve­lu­vas­taa­va / ter­vey­den­hoi­ta­ja Mi­ra Taavitsainen)
p. 044 532 0555 tai Ko­ti­pirt­ti 040 836 9029 ja Mai­ja­la 040 836 9697

 

  Kar­pa­lo­ko­dit