TAMMIKUUN KUULUMISIA

Vuo­si on al­ka­nut yk­si­köis­sä rattoisasti.

Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tis­sä on lei­vot­tu jou­lun jäl­keen taas kor­va­puus­te­ja, kuun­nel­tu musiik­kia ja To­pe­liuk­sen ta­ri­noi­ta, se­kä mie­tit­ty van­ho­ja ar­voi­tuk­sia. Koi­vu­ran­nas­sa on teh­ty kä­si­töi­tä ja mm. pi­han puu­ton­tut ovat saa­neet jou­lu­mys­sy­jen ti­lal­le tal­vi­set asus­teet. Myös vil­la­suk­kia on ku­dot­tu jal­ko­ja lämmittämään.

Pak­ka­sia ja lu­mi­sia mai­se­mia on ih­me­tel­ty se­kä ihas­tel­tu, lu­mi­töi­tä­kin on vä­hän teh­ty. Asuk­kai­den fy­sio­te­ra­piat ovat jat­ku­neet jou­lun­ajan tau­ko­jen jäl­keen ja pak­ka­sen sal­lies­sa on myös ulkoiltu.

Hen­ki­lö­kun­nal­le jär­jes­tet­tiin kir­jaa­mis­kou­lu­tus­ta etä­nä yh­teis­työs­sä SOPIEN 2.0 — Lii­ke­toi­min­taa ja di­gi­ta­li­saa­tio­ta ke­hit­tä­mäl­lä di­gi­syr­jäy­ty­mis­tä vas­taan ‑hank­keen kanssa.

 

Va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja sää­tiöl­lä on täl­lä het­kel­lä Enon­rin­teel­lä Pää­jär­ven jär­vi­nä­kö­alal­la, Män­ty­läs­sä ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä se­kä Lin­nun­lau­lus­sa pal­ve­lui­den keskellä.

Li­sä­tie­to­ja vuo­kra-asun­nois­tam­me jo­ko pu­he­li­mit­se 044 459 6621 tai säh­kö­pos­tit­se .

 

Va­paat vuokra-asunnot:

 • Enon­rin­ne
  • 4 asun­toa, 1h+k (28,5m²)
  • Yk­si asun­nois­ta pintaremontoitu
  • Lä­hel­lä ter­veys­a­se­maa ja ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Jär­vi­nä­kö­ala Pääjärvelle
 • Män­ty­lä
  • 4 asun­toa, 2h+k (52m², pin­ta­re­mont­ti 11/2020) ja 1h+k (27,8m²)
  • Asun­toi­hin teh­ty put­ki­re­mont­ti ke­sän 2020 aikana
  • Ter­veys­a­se­man vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, lä­hel­lä ko­ti­hoi­don toimistoa
  • Rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö ja hy­vät ulkoilumahdollisuudet
 • Lin­nun­lau­lu
  • 1 asun­to, 2h+k+s (51m²)
  • Si­jait­see Kars­tu­lan keskustassa
  • Lä­hel­lä kaup­po­ja, ap­teek­kia ja pankkia

 

Pir­tei­tä pak­kas­päi­viä kaikille!