JOULUKUUN KUULUMISIA

Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tis­sä se­kä Koi­vu­ran­nas­sa jär­jes­tet­tiin pik­ku­jou­lut asuk­kail­le yh­des­sä Kars­tu­lan Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki ry:n kans­sa. Jou­lu­kuus­sa vie­tet­tiin myös it­se­näi­syys­päi­vää naut­tien hy­väs­tä ruo­as­ta ja it­se­näi­syys­päi­vän oh­jel­mia te­le­vi­sios­ta seuraten.

Koi­vu­ran­nas­sa seu­rat­tiin jou­lu­kuus­sa ah­ke­raan myös Kars­tu­lan kun­nan jou­lu­ka­len­te­ria, jo­ka si­säl­si mm. iha­nia musiik­kie­si­tyk­siä se­kä asuk­kail­le tut­tu­ja esiin­ty­jiä ja paikkoja.

Jou­lu­lau­lut ovat soi­neet yk­si­köis­sä ja tut­tu­ja jou­lu­lau­lu­ja on lau­let­tu yh­des­sä asuk­kai­den kans­sa. Asuk­kaat lei­poi­vat li­sää pi­pa­rei­ta, as­kar­te­li­vat ja lä­het­ti­vät jou­lu­kort­te­ja. Jou­luun on myös val­mis­tau­dut­tu par­tu­rin ja jal­ka­hoi­ta­jan vierailuilla.

Jou­lui­sia yl­lä­tys­vie­rai­ta kä­vi ik­ku­nan ta­ka­na kurk­ki­mas­sa jo hy­vis­sä ajoin en­nen jou­lua. Jou­lun ai­kaan kä­vi vie­rai­lul­la myös usei­ta lä­hio­mai­sia, ja he toi­vat mu­ka­naan lah­jo­ja se­kä mui­ta muistamisia.

Jou­lu­aat­to­na kuusen al­le oli il­mes­ty­nyt li­sää lah­ja­pa­ket­te­ja. Jou­lun­py­hät nau­tit­tiin hy­väs­tä jou­lu­ruu­as­ta, jo­ka teh­tiin it­se keit­tiös­sä. Jou­lun her­kul­li­set maut ja tuok­sut ovat tuo­neet mie­liin myös mo­nia muis­to­ja, joi­ta on yh­des­sä muisteltu.

 

Vuo­si 2020 on ol­lut eri­lai­nen, mut­ta myös hy­vä. Vuo­den ai­ka­na on ta­pah­tu­nut ki­vo­ja­kin asioi­ta ja Kar­pa­lo­ko­deil­la on nau­tit­tu mil­loin au­rin­koi­ses­ta sääs­tä, hy­väs­tä ruo­as­ta, musii­kis­ta ja yh­des­sä olos­ta se­kä mo­nes­ta muus­ta. Jois­ta­kin asiois­ta olem­me jou­tu­neet myös luo­pu­maan, mut­ta sa­mal­la olem­me saa­neet uusia ti­lal­le. Yk­si­köis­sä on vie­tet­ty pal­jon ai­kaa oma­na yh­tei­sö­nä. Kos­ka ul­ko­puo­li­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa käyn­ti on jää­nyt vä­hem­mäl­le, on asu­mi­syk­si­köis­sä py­rit­ty jär­jes­tä­mään omia ta­pah­tu­mia ja pa­nos­tet­tu yhä enem­män yk­si­löl­li­seen ai­kaan. Olem­me myös kek­si­neet uu­den­lai­sia kei­no­ja to­teut­taa esi­mer­kik­si van­ho­ja rutiineja.

Kar­pa­lo­ko­deil­la odo­tam­me in­nok­kai­na myös vuot­ta 2021 ja sen tuo­mia mah­dol­li­suuk­sia. Yh­des­sä ja iloi­sin mie­lin pär­jääm­me myös haas­ta­vim­pi­na ai­koi­na ja voim­me naut­tia en­si vuo­den­kin hy­vis­tä asiois­ta. Erään asuk­kaam­me sa­no­ja lai­na­ten ”Jak­se­taan yh­des­sä ja men­nään eteenpäin.”

 

Hy­vää ja on­nel­lis­ta uut­ta vuot­ta kaikille!

toi­vot­taa Kar­pa­lo­ko­tien väki

 

Sää­tiöl­lä on va­pai­ta vuo­kra-asun­to­ja Enon­rin­teel­lä, Män­ty­läs­sä ja Lin­nun­lau­lus­sa. Li­sä­tie­to­ja koh­teis­ta löy­dät vuo­kra-asun­not si­vul­ta tai voit ol­la mei­hin yh­tey­des­sä jo­ko säh­kö­pos­tit­se tai pu­he­li­mit­se nu­me­roon 044 459 6621.