HYVÄN JOULUN TOIVOTUS JA TIETOA HENKILÖSTÖMUUTOKSISTA 1.1.2021 ALKAEN

Mai­ja­la-Ko­ti­pir­tin pal­ve­lu­vas­taa­va Reet­ta Ru­ta­nen siir­tyy toi­sen työ­nan­ta­jan teh­tä­viin 1.1.2021 al­kaen. Ree­tan seu­raa­ja­na jat­kaa teh­tä­väs­sä jo ai­em­min­kin ol­lut lä­hi­hoi­ta­ja ja so­sio­no­mi Jen­ni An­ti­na­ho. Jen­nin ta­voit­taa sa­mas­ta nu­me­ros­ta (044 532 0555). Reet­ta jää lo­mal­le en­nen siir­ty­mis­tään ja 28.–31.12.2020 hän­tä si­jais­taa Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­vas­taa­va. Koi­vu­ran­nan pal­ve­lu­vas­taa­va­na jat­kaa ter­vey­den­hoi­ta­ja Mi­ra Taavitsainen.

Vs. toi­min­nan­joh­ta­ja Son­ja Hok­ka­nen jat­kaa sää­tiöl­lä vuo­den vaih­teen jäl­keen hal­lin­to- ja ke­hi­tys­joh­ta­jan teh­tä­vis­sä. Hok­ka­nen vas­taa Kar­pa­lo­ko­tien pal­ve­lu­toi­min­nan oh­jauk­ses­ta ja ke­hit­tä­mi­ses­tä, se­kä toi­mii tar­vit­taes­sa toi­min­nan­joh­ta­jan sijaisena.

Toi­min­nan­joh­ta­ja Ai­ri Hok­ka­nen vas­taa sää­tiön toi­min­nas­ta ko­ko­nai­suu­te­na ja kes­kit­tyy ta­lous­hal­lin­non se­kä kiin­teis­tö­puo­len tehtäviin.

 

Li­sä­tie­to­ja ja yh­teys­tie­dot löy­dät verk­ko­si­vuil­tam­me se­kä Face­book-yh­tei­sö­pal­ve­lus­ta ni­mel­lä Kar­pa­lo­ko­dit. Päi­vi­täm­me si­vuil­le myös yk­si­köi­den jou­lun­ajan ja vuo­den­vaih­teen kuulumisia.

 

Jou­lun­py­hi­nä yh­tey­de­no­tot suo­raan yksiköihin:

Koi­vu­ran­nan palvelutalo
044 459 6578
Ko­ti­pirt­ti
040 836 9029
Mai­ja­la
040 836 9697

 

Hy­vää jou­lua ja on­nel­lis­ta uut­ta vuot­ta 2021!

Toi­vot­taa Kars­tu­lan Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lusää­tiön ja Kar­pa­lo­ko­tien henkilökunta